Medicare Cov Ntaub Ntawv Rau Cov Pej Xeem Tawm Mus Nyob Lwm Teb Chaw

Fact Checked

Muaj ib cov nab npab los ntawm cov ntaub ntawv thiab kev pab cuam muaj nyob rau ntawm chaw nyob thiab saum online (oos lais) los mus pab teb cov lus hnub txog Medicare kev tsim nyog tau txais kev pab, kev duav roos, thiab yuav tau mus thov zoo li cas.Medicare muaj cov ntawv sau ua ntau tshaj nees nkaum hom lus quas koj tuaj yeem muab sib txuas mus rau cov ntaub ntawv tau muab sau cia rau hauv qab zaj lus no. Cov ntaub ntawv muaj suav nrog ntau yam ncauj lus sib txawv los ntawm cov ntsiab lus tag nrho Medicare feem uas kev pab them nqi duav roos txhaj tshuaj vav xees COVID-19 rau tus neeg uas leej twg tau tiv tauj hus mus teb koj cov lus nug txog Medicare.

Koj tuaj yeem thov cov kev pab tsheb thaum mus los taslis thaum koj muaj lus nug txog los sis xav tau kev nkag mus rau hauv cov kev saib xyuas mob.

Raws li Lub Thawj Fab Saib Xyuas Hauj Lwm Txog Cov Kev Pab Cuam Rau Fab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg (HHS), cov khoos kas uas tau txais kev pab nyiaj txiag los ntawm nom tswv, muaj suav nrog Medicaid thiab Medicare Cov Phab A, C, thiab D, xaiv tau cov kev pab cuam txhais lus zoo xws li cov neeg txhais lus thiab tus txhais tej ntaub ntawv. Medicare cov tsev hauj lwm thiab Medicaid Cov kev Pab Cuam (CMS) nkag siab qhov tus neeg muaj npe txais kev pab cuam los sis txiaj ntsig Medicare tau muaj kev sib tham thiab cov lus xav tau uas yuav tsum tau muab rau lawv los mus txais cov kev saib xyuas mob zoo.

Kuv Cov Niam Txiv Tawm Tuaj Nyob Lwm Teb Chaw los sis Cov Txij Nkawm Txiv Tawm Tuaj Nyob Lwm Teb Chaw Puas Txais Tau Medicare?

Medicare yog nom tsoom hwv cov khoos kas is saws las kho mob rau pej xeem Teb Chaw Meskas los sis cov neeg tuaj nyob raws cai uas hnub nyoog li 64 xyoo los sis laus tshaj saud, nrog rau cov neeg hlaus xiam oob qhab, los sis tus neeg uas raug tus mob nyob ntawm ncaus kawg yuav tag sim neej (ESRD).

Cov neeg tawm tuaj nyob teb chaw tuaj yeem tau txais Medicare yog tias lawv ua raws cov  kev tsim nyog yuav tsum tau ua.Medicare yog ib qhov khoos kas is saws las kho mob rau ntawm tus kheej, li ntawd yog tias koj muaj Medicare no, koj kuj tsis tuaj yeem txais tau cov txiaj ntsim ntawd rau koj tus txij nkawm los sis koj niam thiab txiv.

Koj tuaj yeem los pab rau koj niam thiab txiv los sis koj tus txij nkawm pib ua khiav tej hauj lwm ntaub ntawv mus nyob rau huav teb Chaw Meskas li ntawd kom lawv thiaj lis ua tau Medicare

tej ntaud ntawv uas tseev kom yuav tsum tau ua. Xav kom tus neeg khiav tawm teb chaw tuaj mus nyob raws li txoj kev cai lij choj, cov neeg nkag teb chaws ntawd yuav tau muaj ib daim npav ntsuab thiab tuaj yeem ua ntaub ntawv thov rau ua ntawv thov rau nws dhau los ntawm  lawv tsev neeg mus rau pej xeem teb Chaw Meska thiab Cov Kev Pab Cuam Neeg Khiav Tawm Mus Nyob Lwm Teb Chaw (USCIS). Yog tias koj yog ib tus neeg pej xeem Meska los sis meeg tau cai tuaj nyob, koj niam thiab txiv los sis tus txij nkawm tuaj yeem ua ntawv thov ib daim npav ntsuab los ntawm lawv kev txheeb ze mus rau koj.

Yog tia tag nrho lwm cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab, cov neeg tus kheej tuaj yeem txais tau Medicare kev ua pub dawb Phab A raws li lawv cov nyiaj uas khwv tau los sis cov kub txij nkawm, niam thiab txiv, los sis me nyuam. Xav paub ntau ntxiv txog tus nqi rau Medicare yog cov ntsiab lus hauv qab no.

Cov Kev Cai Uas Yuav Tsum Ua Tau Ntawm Kev Muaj Cai Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Rau Cov Neeg Tawm Mus Nyob Lwm Teb Chaw Yog Dab Tsi?

Ib zaug cov neej tuaj nyob teb chaw ua raws li txoj cai tuaj nyob teb chaw, tsim nyog thiab tso  npe rau cov hauj lwm zoo xws li cov neeg uas tau txais Medicaj txiaj ntsig. Cov neeg nkag tuaj nyob hauv teb chaws yuav tsim ua lawv raws txoj cai qhiav tej ntaub ntawv kom thiaj lis tau nyob ntev rau hauv Teb Chaw Meska rau cov xyoo tsis tu ncua ua ntej thaum lub hli qua koj yuav sau ntawv mus thov Medicare.

Ib daim npav ntsuab tso cai rau cov neeg tuaj nyob teb chaw mus ua hauj lwm thiab ua neej nyob hauv teb Chaw Meskas Raws li tb chaw Meska cov kev cai tuaj nyob teb chaw, cov neeg tuaj nyob teb cha ntawd tuaj yeem mus thov ib daim npav ntsuab rau ntau txoj hauv kev, muaj suav nrog:

 • Los ntawm tsev neeg
 • Los ntawm cov neeg ua hauj lwm
 • Zoo xws li ib tus neeg tuaj nyob teb chaw tshwj xeeb
 • Los ntawm kev thoj nam tawg rog los sis xwm txheej asylee
 • Yog xws li kev ua lag luam muag neeg txhaum kev cai thiab tus neeg ua txhaum kev cai
 • Xws li ib tus neeg txhaum cai kev siv yaj yeeb
 • Los ntawm ib lub koom haum tso npe rau
 • Los ntawm lwm yam ntxiv

Cov teeg tuaj nyob teb chaw yuav tsum ua tiav Qauv I-485, cov ntaub ntawv ua mus thov nyob teb chaw raws txoj cai los sis kev tswj saib xyuas tuaj nyob teb chaw. Ib tus neeg txhawb npq los sis tus tswv tuaj yeem sawv ces pab sau daim ntawv foos rau tus neeg uas tuaj nyob teb chaw.

Dua ntawm cov ntaub ntawv kom yuav tsum ua los mus nyob raws txoj kev cai, Medicare cov kev cai uas yuav tsum ua kom tau ntawm kev muaj cai tsim nyog tau txais kev pab muaj suav nrog:

 • Cov uas muaj hnub nyoog txog li 65 xyoo
 • Muaj cov neeg xiam oob qhab raws li Xaus cov ntaub ntawv xiam oob qhab
 • Raug mob leeg nqaij tawv tawv ib sab (ALS los sis Tus Mob Lou Gehrig)
 • Tseem muaj ESRD (lub rau tsis ua hauj lwm zoo yuav tau mus lim ntshav los sis hloov raum rau)

Yog tia koj tsim nyog tau txais Medicare vim yog xiam oob qhab, koj yuav tsum tau txais cov txiaj ntsig xiam oob qhab los ntawm Kev Tswj Hwm Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej (SSA), lub Koom Haum Railroad Retirement (RRB), los sis xws li ib tus neeg ua hauj lwm rau nom tswv.

Thaum twg lub moos pib tsim kom muaj chaw nyob ruaj khov?

Lub moos los tsim kom muaj tsib lub xyoos uas yuav tsum tau muaj nyob mus tas li rau Medicare pib rau hnub uas koj tau txais kev tso cai nyob mus tas li. Tus website USCIS teev txog Daim Npav Ntsuab cov kev ua hauj lwm thiab txheej theem los mus pab koj ua ntawv thov rau. Tus vas sab uas muab cov ntaub ntawv sau ua qee yam hom lus los ntawm tej yam uas Lub Tsev Ua Ntaub Ntawv Ntau Hom Lus.

Cov kev xiam oob qhab twg thiaj li tsim nyog tau txais Medicare rau cov neeg tuaj nyob teb chaw?

Cov neeg tuaj nyob teb chaw uas tau tsim muaj chaw nyob mus ib txhis thiab cov neeg xiam oob qhab uas muaj hnub nyoog yau tshaj 65 xyoo kuj tuaj yeem tsim nyog tau txais  Medicare. Qhov ua ntej koj yuav tai txais txhij txhua zoo ib yam cov kev tsim nyog uas yuav  tsum tau ua rau Social Security Disability Income (Nyiaj Khwv Tau Los Ntawm Kev Xiam Oob Qhab Uas Noj Nyiaj Kev Nyab Xeeb Fab Sim Neej) cov txiaj ntsig uas thov rau cov pej xeem, vam khom txog keeb kwm ua hauj lwm, kev them se nyiaj khwv tau rau Xaus Saus, thiab muaj txaus cov xyoo ntawm cov se Xaus Saus uas rxuag tau muaj li 20 thiab 40 qhov hauj lw, (tsib mus txog 10 xyoo).

Yog tia koj muaj hnub nyoog yau tshaj 65 xyoo, koj tuaj yeem tsim nyog thov tau Medicare yog tia koj tau txais rau txhua lub hli RRB cov txiaj ntsig xiam oob qhab rau tab nrho cov xiam oob qha uas muaj hnub nyoog tsawg tshaj li 24 lub hli.Lub RRB siv Xaus Saus cov lus qhia kom mus paub tseeb tus neg xiam oob qhab.

Muaj tej yam xiam oob qhab tej zaum koj tsim nyog mus thov rau cov txiaj ntsig xiam oob qhab. Xaus Saus muab koj saib zoo li ib tus neeg tuag tes tuag taw ua tsis tau hauj lwm koj twb ib txwm twb tau ua hauj lwm dua los lawm tiam si koj muaj qhoj ib tus mob, koj ua tsis tau lwm cov hauj lwm li thiab vim yog teeb meem ntawm koj tus mob, thiab koj tus mob xiam oob qhab nws tseem tshwm sim ntev mus tsawg tshaj muaj lis 12 lub hli hos yog rau koj tuag.Mus saib Xaus Saus daim ntawv teev npe ntawm no. Txhab ntxiv rau lwm cov txiaj ntsig xiam oob qhab, koj tuaj yeem tsim nyog mus thov Medicare kev pab them nqi duav roos yog tia

 • Koj muaj ALS thiab koj tau txais SSDI los sis RRB txiaj ntsim xiam oob qhab.
 • Koj muaj ESRD thiab koj twb ua tiav Medicare cov ntaub ntawv thov tag lawm. Koj los sis koj tus txij nkawm yuav tsum tau ua hauj lwm sij hawm ntev txaus rau hauv qhov khoos kas Xaus Saus, qhov RRB los sis ib tus neeg ua hauj lwm rau nom tswv teb chaw ua tsim nyog los mus txais cov txiaj ntsig so hauj lwm rau txoj kev laus.

Medciare Them Npau Li Cas Rau Cov Neeg Tuaj Nyob Hauv Teb Chaw?

Cov nqi Medicare rau cov neeg tuaj nyob hauv teb chaw yuav sib txawv khom vam txog qee feem tau muab sau meej cia rau hauv no:

 • Keeb kwm ua hauj lwm thiab kevv them se rau Medicare:
  • Xav kom tsim nyog rau ntawm tus nqi pub dawb Phab A, txhua tus neeg yuav tsum muaj cai los txais Medicare los ntawm lawv qhov nyiaj khwv tau los sis cov tus txij nkawm ntaw, cov niam thiab txiv, los sis me nyuam. Tus neeg ua hauj lwm yuav tsum muaj ib tus nab npawb pab them nqi duav roos ntawm ib feem plawb qhov nqi them (QCs) thiab xa ib daim ntawv thob mus rau tom lub Khoom Haum Xaus Saus los sis RRB cov txiaj ntsig.Qhov tseeb ntawm tus nab npawb  QCs kom yuav tsum tau ua yog qhov tseem vam khom txog qhov uas cia seb tus tib neeg ntawd puas yuav ua ntawv thov rau Phab A (is saws las kho mob) los ntawm lub hnub nyoog, kev xiam oob qhab, los sis ESRD.
  • Yog tia ib tus neeg twg tsis tsim nyog rau kev them nqi dawb Phab A, lawv tuaj yeem yuav nws yog tias lawv muaj hnub nyoog li 65 xyoo los sis laus tshaj rov saud thiab mus tso npe rau hauv phab B. Tus nqi them txhua hli rau Phab A hauv xyoo 2022 ces yog $274 los sis $499 kom vam txog ntawm qhov uas seb kom los sis koj tus txij nkawm tau ua hauj lwm ntev npaum li cas thiab twb tau them nqi se Medicare npaum li cas lawm.Lub sij hawm thaum uas koj yuav tsum tau mus yuav Phab B yog tias koj xaiv yuav qhov Phab A, tej thaum koj tseem tuaj yeem yuav qhov Phab B yog tia koj xaiv tsis yuav qhov Phab A.
 • Mus tso npe rau hauv Phab B:
  • Yog tias koj mus tso npe rau hauv Phab A (is saws las kho mob), koj mus them cov qauv nqi rau txhua lub hli $170.10 rau hauv lub xyoo 2022.Mus saib hauv qab Phab B thiab Phab D seb cov nqi txhab ntxiv rau cov neeg puas yuav siab tshaj qhov nyiaj hlis uas khwv tau.
 • Nyiaj khwv tau los:
  • Yog tia suav tag nrho koj cov nyiaj khwv tau ua raws li qhov ua koj tau muab sau qhi rau ntawm koj qhov se IRS uas tau muab them rov qab los ntawm ob lub xyoo dhau yav tas los xws li qhov nyiaj ib txwm yog ($91,000 rov saud), koj yuav tau them tus qauv nqi ntawd thiab Kev Kho Qhov Nyiaj Hli Khwv Tau Rau Txhua Lub Hli (IRMAA). Cov nyiaj txhab ntxiv no muab siv rau Medicare Phab  B and Phab D (them nqi duav roos rau daim ntawv sau tshuaj).
  • Yog tia koj qhov nyiaj hli khwv tau thiab cov ntaub ntawv nyiaj txiag yog nyob  hauv qab no tus nqi ib txwm muaj, koj tuaj yeem txais tau kev pab los ntawm Medicaid los mus them cov nqi Medicare thiab lwm cov nqi uas tau rho nyiaj hauv koj hnab tsho mus them rau. Koj tuaj yeem tsim nyog rau Medicare Cov  Khoos Kas Txuag Nyiaj Txiag (MSPs) zoo xws li qhov Khoos Kas Muaj Npe Tsim Nyog Tau Txais Kev Pab Cuam Medicare, Khoos Kas Cov Neeg Txom Nyem Tau Txais, los sis qhov Khoos Kas Txaus Txiaj Ntsig Rau.
  • Medicaid kuj tuaj yeem ua Medicare tus nqi pab them duav roos kom haum xeeb tshaj kom thiaj li them taus rau cov kev pab cuam uas Medicare tsis pab them rau. Medicaid kuj tuaj yeem pab them rau qee qhov los sis tag nrho cov nqi them ntawm cov khoom ntsaws qhov ntsej kom hnov tau lus zoo, piv txwv li.Medicaid kuj tuaj yeem pab them nqi duav roos tshaj li 100 hnub rau kev saib xyuas ntawm cov khoom siv kho mob rau hauv lub sij hawm Medicare tsuas yog them rau qhov ntau tshaj yog 100 hnub rau ib ncua sij hawm txiaj ntsig. Kom tsim nyog rau cov khoos kas no nws yuav khom vam txog ntawm koj qhov nyiaj khwv tau npaum li cas, cov khoom vaj tsev, thiab kev tsim nyog rau lwm cov khoos kas txuag nyiaj uas tau qhiav hauj lwm los ntawm cov koom haum nom tswv thiab cov khoom haum ua hauj lwm tsis vam nyiaj noj paj ntsig.
 • Is Saws Las Medicare Pab Khoom Noj (Medigap):
  • Yog tia koj xav xaiv mus yuav raws li txoj cai Medigap kom pab tau tshwj tus nqi me ntsis ntawm tus nqi duav roos, siv khoom nrog them, thiab tus nqi is saws las tuav pov hwm thaum koj nkag mus rau hauv koj qhov Hauv Paus Medicare Phab A thiab Phab B cov txiaj ntsig, koj them tus nqi txhuas lub hli. Tus nqi is saws las them txhua hli cia kom vam txog ntawm qhov chaw uas koj nyob ntawd, koj hnub nyoog, poj niam los txiv neej, thiav kev haus luam yeeb.Koj yuav tsum tau mus tso npe rau hauv Medicare Qhov Phiaj Xwm Muaj Ntau Qhov Zoo rau hauv ib lub sij hawm.
 • Phiaj Xwm Medicare Advantage:
  • Tag nrho cov kev tso npe Phiaj Xwm Medicare Advantage yuav tsum tau mus them nqi rau Phab A txhua lub hli yog tias lawv txais tsis tau nws dawb thiab Phab B cov nqi them txhua li. Cov Phiaj Xwm Medicare Advantage tuaj yeem hloov pauv tus nqi them txhua hli. Tus nqi yus them yus ua ntej ib xyoos puag ncig rau kev saib xyuas mob thiab cov daim ntawv sau tshuaj uas tuaj yeem siv tau, nrog rau kev sib koom nrog them nqi thiab tus nqi is saws las sib pab them nqi thaum koj nkag mus rau hauv cov txiaj ntsig.Koj yuav tsum tau tso npe rau hauv Medicare Phab A thiab B los mus sib koom hauv Phiaj Xwm Medicare Advantage.
 • Medicare Phab D kev pab them nqi cov tshuaj muaj nyob rau hauv daim ntawv yuav  tshuaj:
  • Yog tia koj xaiv ib qhov kev mus yuav Medicare Phab D, koj yuav tau them tus nqi mus txhua lub hli nyob ntawm koj qhov phiaj xwm kho mob zoo li cas.Tshwj tus nqi them, sib nrog koom them, thiab tus nqi is saws las siv rau thaum koj nkag mus rau hauv koj cov txiaj ntsig. Koj tuaj yeem tsim nyog rau  Kev Pab Ntxiv khom vam txog ntawm qhov nyiaj hli uas hlwv tau yam twg yuav pab them nqi duav roos rau qee qhov nqi.Tej zaum koj yuav tsum tau them ib qhov IRMAA yog tia koj qhov nyiaj uas khwv tau ntawm ob lub xyoo tau ntau tshaj $91,000, nrog rau Phab B. Koj yuav tsum mus tso npe rau huav Phab A thiab/los sis B los mus yuav ib qhov phiaj xwm Phab D.
 • Cov nqi rau plaus mus them nqi lig
  • Tej zaum koj yuav tau raug npluas rau qhov mus them lig rau cov feem  Medicare, yog tias koj tsis mus tso npe thaum koj muaj cai tsim nyog.Txais kev  pab nrog rau cov kev txiav txim sib thaum mus tso npe rau hauv Medicare kom zam kev tsis tau them nqi lig.

Qhov Khoos Kas Medicare Advantage Rau Cov Neeg Tuaj Nyob Teb Chaw Yog Dab Tsi?

Cov neeg tuaj nyob teb chaw leej twg tau mus tso npe rau hauv Medicare Phab A thiab B yog tsim nyog los mus koom ib qhov Phiaj Xwm Medicare Advantage muaj nyob rau hauv lawv cheeb tsam. Cov Phiaj Xwm Medicare Advantage yog ib cov kev hloov pauv txoj hauav kev los mus txais koj qhov Medicare Phab A thiab B cov txiaj ntsig thiab kuj pheej ua tej yam uas Original Medicare tsis pab them nqi rau, zoo xws li daim ntawv sau tshuaj, kho hniav, kho qhov muag, thiab cov txiaj ntsig kho kom hnov tau lus zoo.

Medicare Cov Ntaub Ntawv

Medicare muab cov ntaub ntawv sau teev npe rau hauv daim ntawv hauv qab no raws li hom  lus: Lus Arabic, Lus Armenian, Lus Kas Pus Cias, Lus Mev, Lus Sauv, Lus Nyij Pooj, Lus Nyab Laj, Lus Kaus Lim, Lus Lav Xais, Lus Farsi, Lus Yias Lab Mas, Lus Nkij, Lus Fab Kis, Lus Haitian Creole, Lus Italian, Lus Polish, Lus Portuguese, Lus Tagalog, Lus Hindi, Lus Hmoob, Lus Nplog, Lus Samoan, thiab Lus Tongan. Xav mus kawm txog txhua qhov ncauj lus ces nyem rau saum qhov no link, xav kom hom lus, thiab mus nyeem cov ntaub ntawv uas tau muab qhia nthuav tawm los ntawm CMS.

Cov Ntaub Ntawv Yuav Siv Cov Ntaub Ntawv No Zoo Li Cas
Txais Kev Pab rau koj qhov Medicare cov nqi Yog tias koj cov nyiaj khwv tau nyob rau ntawm los sis hauv qab qhov tsawg tshaj ntawm daim ntawv hauv nplooj ntawv ob.Hu tiv tauj rau koj lub xeevMedicaid chaw ua  hauj lwm los mus saib yog tias koj tsim nyog

rau cov kev pab nyiaj txiag los ntawm MSPs.

Medicare Kev Pab Them Nqi Dauv Roos  Rau Cov Khoom Kho Mob Ntshav Qab Zib & Cov Kev Pab Caum Nyeem dhau ntawm Medicare kev pab them nqi duav roos ntawm daim ntawv sau qhia tus mob ntshav qab zib hauv nplooj ntawv rau mus rau nplooj ntawv yim kom mus saib nyeem sai li sai kom tag nrho qee cov kev pab cuam kho mob ntshav qab zib thiab cov chaw pab them nqi dauv roos los ntawm Medicare kev pab them nqi thiab muaj suav nrog cov tswv yim los mus pab tswj tus mob ntshav qab zib.
Medicare Kev Tiv Thaiv Kab Mob  Nyob Noj Qab Haus Huv Cov Kev Pab Cuam Rub mus dhau Medicare Phab B kev tiv thaiv kab mob them nqi duav roos thiab cov kev pab cuam cuaj mob qhov uas tau muab npaj teev tseg ntawm cov cim ntawv.
Koj puas tau ua tiav koj qhov Phiaj Xwm  Medicare Txhua Xyoo Kev Saib Xyuas? Mus nyeem daim ntawv txais tos nplooj ntawv thib ob txog qhov seb thaum twg koj mam tuaj yeem mus hloov paub koj qhov Medicare qhov phiaj xwm, qhov chaw uas mus piv cov khoos kas uas muaj nyob rau hauv cheeb tsam, thiab leej twg hu tiv tauj rau tus neeg tuaj pab txhawm.
Medicare Yog Dab Tsi? Medicare Yog Dab  Tsi? Nyeem kom paub txog tag nrho nom tswv cov is saws las tuav pov hwm kev noj qab haus huv Medicare thiab cov khoos kas pab nyiaj txiag Medicaid.
4 Qhov Khoos Kas uas Tuaj Yeem Pab Them Koj Tej Yam Nqi Kim Medical Nyeem kom paub ntauv ntxiv txog cov lus qhia txog cov khoos kas tsom nom tswv thiab hauv xeev uas nws tuaj yeem pab koj them nqi kho mob thiab cov nqi ntawm daim ntawv sau tshuaj yog tia koj tau tsim nyog rau qhov cov nyiaj uas koj khwv tau.
Is Saws Las Medicare Pab Khoom Noj Nyeem kom pab tag nrho rau Medigap cov phiaj xwm uas tej zaum muaj rau koj yog tias koj muaj Original Medicare Phab A thiab Phab B.
Ib Qhov Kev Saib Ceev ntawm Medicare Ib cov ntaub ntawv ntsiab lus txog is saws las kev noj qab haus huv Medicare thiab cov ntaub ntawv txog yuav mus lis cas thiaj txais kev pab uas koj xav tau los txiav txim siab txog koj cov txiaj tsig Medicare.
Medicare Cov Ntsiab Lus Sau Ceeb  Toom rau Phab A (Is Saws Las Kho  Mob) Mus saib daim ntawv foos no thaum koj txias Medicare Cov Ntsiab Lus Sau Ceeb Toom (MSN) rau cov kev pab cuam uas tau xa daim ntawv sau nqi los ntawm Medicare Phab A, Muaj suav nrog ib tus nab npawb xov tooj hu yog tia koj xav tau kev pab cuam txhais ntawv thiab tej ntsiab lus xwm txheej txog qhov uas yuav xa daim ntawv thov ua rooj plaub rov txiav txim dua zoo li cas yog tia koj tsis txau siab nrog rau tsab ntawv thov tsis kam lees ua.
Medicare Cov Ntsiab Lus Sau Ceeb  Toom rau Phab B (Is Saws Las Kho  Mob) Mus saib daim ntawv foos no thaum koj txias MSN rau cov kev pab cuam uas tau xa daim ntawv sau nqi los ntawm Medicare Phab B, Muaj suav nrog ib tus nab npawb xov tooj hu yog tia koj xav tau kev pab cuam txhais ntawv thiab tej ntsiab lus xwm txheej txog qhov uas yuav xa daim ntawv thov ua rooj plaub rov txiav txim dua zoo li cas yog tia koj tsis txau siab nrog rau tsab ntawv thov tsis kam lees ua.
Tau Kev Tiv Thaiv Mob los ntawm COVID- 19 – Medicare Pab Them Nqi Dauv Roos  Rau CovThuaj Vav Xees Ib nplooj ntawv hauj lwm nrog rau cov lus qhia txog koj xav tau txais tshauj vav xees COVID-19 zoo li cas los ntawm Medicare thiab ntau cov ntaub ntawv tshaj ntxiv los ntawm cov Tsev Tswh Khab Mob thiab Tiv Thaiv Kab Mob (CDC) kom yuav nyob zoo li cas thiaj li tiv thaiv tau.
Nqa Koj Daim Npav Medicare Thaum Koj Mus Txais Koj Cov Tshuav Vav Xees COVID-19 Muab saib koj tau nyeem dab tsi, daim npav Medicare xiav, thiab dawb zoo xws lis.
Medicare Cov Kev Pab Them Nqi Dauv Roos  rau Thuaj Vav Xees COVID-19 Read for information about how Medicare covers the COVID-19 vaccine and booster shots.
Where to Get Your Medicare  Questions Answered Nyeem kom nkag siab thaum hu tiv tauj mus rau Medicare thiab thaum koj hu tiv tauj mus rau SSA, muaj suav nrog qhov yuav ua li cas thiaj lis nkag mus tau rau hauv qhov Medicare.
Kelly-Blackwell Headshot
Zertifizierte Seniorenberaterin (CSA)®

As a health care professional since 1987, Kelly Blackwell has walked alongside and cared for seniors as they journey through the season of their fourth quarter of life. Blackwell holds a Bachelor of Science in nursing from the University of Northern Colorado, a Master of Science in health care administration from Grand Canyon University, an interprofessional graduate certificate in palliative care from the University of Colorado Anschutz Medical Campus and holds a Certified Senior Advisor® credential from the Society of Certified Senior Advisors.

Blackwell contributes to the University of Colorado-Anschutz blog and has been published in “The Human Touch” distributed by the University of Colorado Center for Bioethics and Humanities. She cowrote “Dying Is” for Pathways Hospice.

A registered nurse, Blackwell understands health insurance choices influence quality of life and are driven by values, goals, and beliefs. She’s passionate about engaging with, educating, and empowering seniors as they navigate the health care system. She’s equipped to lend an experienced, compassionate voice to beneficiaries seeking information about Medicare Advantage Plans.

As a CSA®, Blackwell has access to valuable resources for Medicare beneficiaries. Her work as a bedside nurse and clinical manager has given her the opportunity to see how Medicare rules, regulations, and benefits work when patients need them. With a passion to learn and to make a difference in the lives of seniors, Blackwell supports seniors through Medicare and fourth-quarter life decisions.

Kawm Paub Ntau Ntxiv Los Ntawm Peb Cov Ntaub Ntawv