ព័ត៌មានស្ដ ីពី Medicare ស្ម្រមាប់ជនអន្តោ ម្របន្េស្ន

Fact Checked
Jump to section:

មានព័ត៌មាន នងិ ជំនួយមួយចំនួនស្ លមានដាក់ជូនប្រចំតរន់ និងតាមអ្ ីនធឺណ្ិត សប្មារ់ជាចដមៃើយចដំ  ុះរល សណ្ួ រទាក់ទងនឹងលកខខ្ណ្ឌ ចំបាចដ់  ើមបីទទួលបាន Medicare ិលលពពននការធានា និងរដរៀរដាក់  កយដសន ើស ំ។ Medicare ផ្ោល់នូិឯកលរព័ត៌មានជិតនមៃពល ស្  លអ្នកអាចពជ រ់ដៅតារងព័ត៌មានដៅស្ផ្នកច ងរញ្ច រ់ននអ្តថរទ ដនុះ។ ព័ត៌មានទាងដនាុះប្ររ ណ្ោ រ់ដលើប្រធានរទជាដប្ចន ររ់ចរ់ពីដសចកដីសដងខរទដូ ៅននកញ្ច រ់ Medicare រហូ ត លការរ៉ា រ់រងវា៉ា ក់លំង COVID-19 រហូ ត ល់អ្នកស្ លប្តូិទាកទ ន។ ងសប្មារ់ចដមៃើយចដំ  ុះសណ្ួ រ Medicare ស្ លអ្នកមា

អ្នកអាចដសន ើស ំជន បាល។ ួយសប្មារ់ការរកស្ប្រជាដរៀងរល់ដពលស្ លអ្នកមានសណ្ួ រ ឬប្តូិការដប្រើប្បាស់ដសវាកមមស្ផ្នកស ខាភ

ដោងតាមនាយកដ្ឋា នសេវាកម្មេុខភាព និងម្នុេស កមមិធសា ី ស្ លទទួលជំនួយថិការសហពនធ័    រមមាន Medicaid និង Medicare កញ្ច បA់ កញ្ចប់C នងិ កញ្ចប់D ប្តូិស្តមានផ្ដល់ដសវាស្ផ្នកពល ូចជារកស្ប្រផ្ទា ល់មាត់ និងរកស្ប្រ ឯកលរ នានា។ មជឈមណ្ឌ ល ដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare និង Medicaid យល់ជាក់ចាស់ថារល់ររគ ល ស្ លទទលួ ផ្ល ប្រដោជន៍ពី Medicare ស្តងស្តត្តូវការជាចំបាចន់ ូ វជំនួយផ្នែកទំនាក់ទំនង និងភាសា ដ ម ការស្ថរកាប្រករដដាយរ  ណ្ពព។

ន្តើឪពុកមាដ យ ឬស្វា ម្ីភរយាខ្ ញំ ដែលជាជនអន្តោ ម្របន្េស្ន៍ ទទួលមានឱកាស្ទទួល នន្ស្វាធាតរ៉ា ប់រង Medicare ដែលឬន្ទ?

 Medicare រឺជាកមមិធធា នារ៉ា រ់រងសខ្ពពសហពនធ័    សប្មារពលរ ឋសហរ ឋអាដមរក នងអ្ន ករសដ់ ៅអ្ចិន្នោយ៍ប្សរ ចារ់ដៅសហរ ឋអាដមរកទាងអ្ស់ ស្ លមានអាយ ចរ់ពី 65ឆ្ន ំដ ើងដៅ ឬជនពិការស្ លមានអាយ ដកមងជាងដនុះ ឬ អ្នកស្ លកំព ងប្រឈមនូិរញ្ហា សខ្ពពតប្មងដនាម ំណាកកាលច ងដប្កាយ។

ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ ក៏អាចទទួលបានដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ប្រសិនដរើពួកដរបំសពញលកខខណ្ឌ ត្រប់ត្ាន់។ Medicare ជាកមមិធីធានារ៉ា រ់រងសប្មារ់ររគ លមាន ក់ៗ  ូដចនុះប្រសិនដរអ្ន កទទលួ  បានដសវាកមមររស់ Medicare មន ស្មនមានន័យថាលែ មីឬភរោ ឬឪព កមាដ យអ្នកទទលួ  បានដសវាកមមដនុះស្ រដនាុះដទ។

អ្នកអាចជួយ ឪព កមាដ យ ឬលែ មីភរោអ្ន ក ដាក់ដសន សិទិរសធ    ់ដៅអ្ចិន្នោដៅសហរ អាដឋ    មរក ដ ើមបីឱ្យពកួ   ដរមាន លកខខ្ណ្ឌ ប្ររ់ប្ាន់ ស្ផ្នកសិទាិប្ជកដកានសប្មារ់ដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare។ ដ មបីទទលួ បាននូិសិទប្ជិធ    កដកានប្សរ ចារ់ ជនអ្ដនាដ ប្រដិសន៍ទាងឡាយស្តងប្តូិការ រណ្ណ ពណ្៌នរតង ស្ លអាចដ្ឋក់សេែ ើតាម្រយៈត្កម្ុ ត្រួសារពកួ សរ ដនុះដរ ដោងដៅតាម នាយកដាឋ នស្ផ្នកដសវាកមមអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ និងផ្ដល់សញ្ហជ តិ (USCIS) ។ ប្រសនដរអ្ន កជា ពលរ សខ ហរ ខអា ដមរក ឬជាអ្នករស់ដៅអ្ចិនប្នៃប្សរចារ់ដៅសហរ ឋអាដមរក ឪព កមាដ យ ឬលែ មភរោររសអ្ន ក អាចដាក់ដសន ស ំរណ្ ពណ្៌នរតង  តាមរយៈទំនាក់ទំនងស្ខ្ែប្សឡាយលចញាតិជាមយួ

នឹងអ្កន  ។ប្រសិនដររ រគ លមាន ក់រំដពញប្ររ់លកខខ្ណ្ ចំបាច់ រ រគលដនាុះអាចទទួលបានដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare សដ្ឋយឥតរិតថ្លៃចំស ោះកញ្ច ប់ A អាប្ស័យដលើប្បាក ចណ្ូ លររសរ រគ លដនាុះផ្ទា ល់ ឬររស់រោីប្រពនធ ឪពកមាោ យ ឬកូ ន។ ព័ត៌មានរស្នថមទាក់ទងនងការចំណាយសប្មារ់ដសវា ធានារ៉ា រ់រង Medicare មានដរៀរររ់លមអិតដៅស្ផ្នកខាងដប្កាម។

ន្តើលកខខណ្ឌ ច ច់ចំន្ ោះជនអន្តដ ម្របន្េស្ន៍ន្ែើម្បីទទួល នន្ស្វាធាតរ៉ា ប់រង Medicareមានអាីខលោះ?

ដៅដពលស្ ល ជនអសនាោ ត្បសវេនប៍ ំសពញត្របល់ កខខណ្ឌ ផ្ែលតត្ម្ូវឱមានេិទធិរេ់សៅរចួ រាល់ស យើ ពួកដរប្តូិរំដពញ លកខខណ្ឌ ចំបាច់សនសងសទៀត នងិ ការចុោះស្ម ោះ ស្ លមាននតិិធ ូចនឹកអ្កន ទទលួ ដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ដផ្ែង ដទៀតស្ រ។ ដ ើមបីទទួលបានសិទធិរសដ់ ៅប្សរចារ់ជាអ្ចិន្នោយ៍ ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ប្ររ់ររប្តូិរស់ដៅកន ុងសហរ ឋអាដមរ ករយៈដពលោ៉ា ងដោចណាស់ប្បាំឆ្ន ំរិតប្តមនថៃដាក់  កយស ំដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ។

រណ្ណ ពណ្៌នរតងអ្នញ្ហា តឱ្យជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ មានសិទធិដធែើការ និងរស់ដៅកន ុងសហរ ឋអាដមរក។ ដដាយដោងតាម ចារ់អ្ដនាោ ប្រដិសន៍ររស់សហរ ឋអាដមរក ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ អាចដ្ឋក់សេែ ើេុំបណ្ណ ពណ្៌ថ្បតងតាមិធីដផ្ែងៗ រមមាន៖

 • តាមរយៈប្កមប្រួលរ
 • តាមរយៈការងារ
 • កន ុងររពពជាជនអ្ដនាោ ប្រដិសន
 • តាមរយៈសិទធីជាជនដភៀសខ្ល ន ឬសិទិប្ជធ    កដកាន
 • កន ុងររ ពពជាជនរងដប្ាុះដដាយលរការជួញ  ូរមន សែ ឬឧប្ក កមមណាមួយ
 • ជាជនស្  លទទួលរងនូិការរំដោភរំ   ន
 • តាមរយៈការច ុះដ្ម ុះ
 • តាមរយៈលកខខ្ណ្ឌ ដផ្ែងៗដទៀត

ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ប្តូិស្តរដំ ពញទត្ម្ង់ I-485 ស្ លជា កយសច ុះដ្ម ុះសប្មារ់ដសន ើស ំសិទិរសធ  ់ប្សរចារ់ជាអ្ចិន្នោយ៍ ឬ ដសន ើស ំស្កតប្មូិលថ នពពលន ក់ដៅ។ អ្នកឧរតថមៃ ឬអ្នកធានាប្តិូ រំដពញទប្មង់ ស្រររទជួសម ខ្ឱ្យជនអ្ដនាោ ប្រដិសន ស្ លបានដសន ស ំ។

រស្នថមពីដលើលកខខ្ណ្ខ ចំបាចតប្មូិឱ្យមានសិទិរសដធ    ់ ៅប្សរចារ់ជាអ្ចិន្នយោ    ៍ Medicare មានលកខ្ខ   ណ្ឌ ចំបាចដ់ ផ្ែង ដទៀត រមមាន:

ប្រសិនដរអ្ន ករដំ ពញលកខខ្ណ្ឌ ប្ររ់ប្ាន់ដ មបីទទលួ  បានដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ដដាយលរអ្នកមានពិការពព អ្នកប្តូិស្តអ្នកទទួលជំនួយសប្មារ់ពិការពពតាមរយៈរ  ឋបាលសនោិស ខ្សងគម(SSA) ប្កម ប្រកា ភិបាលចូលនិិតោន៍ ស្ផ្នក អ្យសម យោន(RRB) ឬជាររគ លិករដាឋ ភិបាល៖

ន្តអនកអាចដាក់ កយន្ស្ន ើស្ុំស្ិទធិរស្់ន្ៅម្រស្បចាប់ជាអចិន្ត្នោយ៍ន្ៅន្ពលណា?

ដពលដិោស្ លប្តូិដាក់ដសន ើការរស់ដៅប្សរចារ់ជាអ្ចិន្នោយ៍រយៈដពលប្បាំឆ្ន ំសប្មារ់ Medicare ចរដ់ ផ្ោើមដៅនថៃស្ ល អ្នកទទួលបានសិទធិរស់ដៅអ្ចនិ ្នោយ៍។ ដរហទំព័រ USCIS ដរៀរររ់អ្ំពីែំសណ្ើរការ និងនីតិវធិ បី ណ្ណ ពណ្៌ថ្បតងដ មើ អ្នកកន ុងការដាក់  កយដសន ើ។ ដរហទំព័រដនុះផ្ោល់ព័ត៌មានជាដប្ចើនពល តាមរយៈម្ជឈម្ណ្ឌ លធនធានព ុភាសា

ន្តអនកម្រតេូ មានពិការភាពអាីខលោះន្ទើបកាល យជាជនអន្តោ ម្របន្េស្ន៍មានស្ទធិទទួល ន ន្ស្វាធាតរ៉ា ប់រង Medicare?

ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ ស្  លទទួលបានសិទធិរស់ដៅអ្ចិន្នោយ៍ ដហយមានអាយ ដប្កាម65ឆ្ន ំ និងមានពិការពពក៏អាចមាន លកខខណ្ឌ ត្រប់ត្ាន់សែម្ើ បី ទទួលបានដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ស្ រ។ ំរូងអ្នកមានប្ររល  កខខណ្ឌ ចំបាច់ដ ើមបីទទលួ បានអ្តថ ប្រដោជន៍ននចណ្ូ លសប្មារ់ពិការររស់សនោិសខ្សងគម ស្ ល អ្ន ិតោសប្មារ់ពលរ ឋទូដៅ ដដាយអាប្សយដលើប្រិតោិការងារ ចណាយពនធ ប្បាក់ចណ្ូ លសប្មារ់សនោិស ខ្សងគម និង រំដពញប្ររចំនួ នឆ្ន កន ុងការរង់ពនធសនសោ ខ្សងគមដដាយរករូ    ញ្ច លាន ឱ្យដសម ើចរ់ព20 ល់40 ដប្កឌត (ប្បាំដៅ 10ឆ្ន ំ។

ប្រសិនដរអ្ន កមានអាយ ដប្កាម 65 ឆ្ន ំ អ្នកអាចមានលកខណ្ៈសមបតោិប្ររ់ប្ាន់ដ ើមបីទទលួ  បានដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ប្រសិនដរើអ្នក ទទួលបានអតាត្បសោជន៍ពិការភាព RRB ជាប្រចំស្ខ្ សប្មារ់រយៈដពលពិការពពសររោ៉ា ង ដោចណាស់ 24 ស្ខ្។ RRB នងដប្រដើ ាលការណ្៍ ស្ណ្នាំររស់សនសោ  ខ្សងមគ ដ មបីកំណ្ត់ពីពិការពព។

មានការបាត់រងកាយសមបទារមួ យចំនួនស្ ល មានលកខណ្ៈសមបតោិប្ររ់ប្ាន់ចតចូ លជាពិការពព។ េនេោិ ុខេងគម្ ចត់ទ កថាអ្នកមានពិការពពប្រសិនដរើអ្ន កមិនអាចដធែើការងារស្ លអ្នកធាៃ រ់ដធែើពីម នមកដដាយលរស្តលថ នពព ស ខ្ពពររសអ្ន ក អ្នកមិនអាចដធែើការងារដផ្ែងៗបានដដាយលរលថ នពពស ខ្ពពររស់អ្នក ដហយពិការពពដនាុះប្តូិ ស្តមានរយៈដពលោ៉ា ងដោចណាស់ 12 ស្ខ្ ឬអាចនាំឱ្យអ្នកមានដប្ាុះថាន ក់ ល់អាយ ជីិត។ សូ មចូលដមើលរញ្ជ ីពិការពព កំណ្ត់ដដាយសនោស ខ្សងគមដៅទីសនោះ។ជាមយួ    ាន អ្នកអាចមានសិទិធទទលួ  បានការធានារា៉ា ប់រងពី Medicare បផ្នា ម្ដៅ ដលើពិការពពដផ្ែងដទៀត ប្រសិនដរ

 • អ្នកមានជមៃឺ ALS ដហើយអ្នកទទួលបានអ្តថ ប្រដោជន៍ពិការពព SSDI ឬ RRB
 • អ្នកមានជមៃឺប្រដភទ ESRD និងបានរំដពញ កយដសន ើសដ ំ សវាធានារ៉ា រ់រង Medicare រច រល់។ អ្នក ឬរោ ីប្រពនធ អ្នកបានរដំ ពញការងារកន ុងរយៈដពលស្ិងប្ររ់ប្ាន់ ដប្កាមប្ករខ្ណ្ឌ រររសនោិសខ្សងមគ    RRB ឬជារ រលគ  ិករ ដាឋ ភិបាលស្ លមានសិទធិទទួលបានអ្តថ ប្រដោជនសប្មារ់ការចូ លនិិតោន៍។

ន្តើជនអន្តដ ម្របន្េស្ន៍ម្រតេូ ចំណាយន្តលលបតា នស្ម្រមាប់ន្ស្វាធាតរ៉ា ប់រង Medicare

តនមៃដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicareសប្មារ់ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ ស្ប្រប្រួលអាប្ស័យដលើកតាោ ជាដប្ចើន ូចដរៀរររដៅខាង ដប្កាមដនុះ

 • ត្បវតោិការងារ និងការបង់ពនធ Medicare៖
  • ដ ើមបីមានសិទធិទទួលបានដសវាកមមកញ្ច រ់ A ដដាយឥតរតនថៃ រ រគលមាន ក់ប្តូិស្តមានរំដពញប្ររ លកខខ្ណ្ឌ ននដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare អាប្សយតាមប្បាក់ចណ្ូ លររស់ររគ លដនាុះផ្ទា ល់ ឬររសរោ ប្រពនធ ឪព កមាោ យ ឬកូ ន។ រ រគលដនាុះប្តូិស្តរញ្ហជ ក់នូិចំនួនជាក់ោក់ននប្តីមាសសប្មារ់ការ ធានារ៉ា រ់រង (QCs) ដហយបានដាក់  កយដសន ើស ំអ្តថ ប្រដោជនសនោ ិស ខ្សងគម ឬ RRB ។ ចំនួន ថ្ន QCsចំបាច់ ជាទូដៅអាប្ស័យដលើថាដតរ រលគ ដនាុះកំព ងដាក់  កយស ំកញ្ច រ់ A (ការធានារ៉ា រ់រងមនាីរ ដពទយ) ដដាយស្ផ្អកដលើអាយ ពិការពព ឬ ESRD ។
  • ប្រសិនដររ រលគ  មាន ក់មនមានសិទិទទលួធ    បានកញ្ច រ់ A ដដាយមនរិតនថៃដទ រ រលគ ដនាុះអាចទិញដស វាបានប្រសិនដរើរ រគលដនាុះមានអាយ ចរ់ពី65 ឆ្ន ំ ដ ងដៅ ដហើយបានច ុះដ្ម ុះដៅកន ុងកញ្ច រ់ B ។ រ ពែោភប្រចំស្ខ្សប្មារ់កញ្ច រ់ A កន ុងឆ្ន ំ 2022 មានតនមៃ $274 ឬ $499 អាប្សយដលើរយៈដពល ស្ លអ្នក ឬ រោ ីប្រពនធររស់អ្នកបានដធែើការ និងរង់ពនធ Medicare ។ ខ្ណ្ៈដពលស្ លអ្នកប្តូិស្តទិញ កញ្ច រ់ B ប្រសិនដរើអ្នកដប្ជើសដរសទិញកញ្ច រ់ A អ្កន ដៅស្តអាចទិញកញ្ច រ់ B ប្រសិនដរើអ្នករដ រូ ចិតោ ដប្ជើសដរសមិនទិញកញ្ច រ់ A ។
 • ការច ុះដ្ម ុះសប្មារ់កញ្ច រ់ B៖
  • ប្រសិនដរអ្ន កច ុះដ្ម ុះកន ុងកញ្ច រ់ B (ការធានារ៉ា រ់រងស្ផ្នកដិជលជ    ្សោ ) អ្នកប្តូិរងន់ ថៃសោ ង់ដារប្រចំ ស្ខ្ស្ លមានរ ពែោភតនមៃ $170.10 កន ុងឆ្ន ំ 2022។ សប្មារ់ការចំណាយរស្នថម ចដំ  ុះកញ្ច រ់ B និងកញ្ច រ់ D សប្មារអ្ន កស្ លមានប្បាកចណ្ូ លខ្ពស់ សូ មអានស្ផ្នកខាងដប្កាម ។
 • ប្បាក់ចណ្ូ ល៖
  • ប្រសិនដរើប្បាក់ចណ្ូ លសរ រអ្នកស្ លបានស្កតប្មូិ  ូចស្ លមានស្ចងកន ុងរបាយការណ្៍រង់ពនធ IRS ររស់អ្នកពី ពីរឆ្ន ំម ន ដលើសពចំនួ នជាក់ោក់ណាមយួ (ដលសពី $91,000) ដនាុះអ្នកប្តូិរង់នថៃរ ពែ ោភសោ ង់ដារ នងចំននួ ទឹកប្បាក់ ស្កតប្មូិស្ ល ក់ព័នធនឹងចណ្ូ លប្រចំស្ខ្ (IRMAA)។ ចំនួនទឹក ប្បាក់រស្នថមដនុះអ្ន ិតោចដំ  ុះ Medicare កញ្ចប់ B និងកញ្ច ប់ D (ការធានារ៉ា រ់រងចំដ ុះឱ្សថតាម ដិជជរញ្ហជ )។
  • ប្រសិនដរើត្បាក់ចណ្ូ ល និងធនធាន ិរញ្ញ វតថ ុរបេអ់ ែកទាបជាងកប្មិតជាកោក់ណាមយួ អ្នកអាច ស្សែ ងរកជនួ យពី Medicaid ដ មបីរងន់ ថៃដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare នងការចំណាយដប្ៅដោដ ៉ា ដផ្ែ ងៗដទៀត។ អ្នកអាចមានសិទធិចូលរមកន ុងកម្ម វធិ ីេនសត្ំ បាក់ Medicare (MSPs)  ូចជាកមមិធីអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare កមមិធអ្ ក់ៗ។ តថ ប្រដោជនស ប្មារ់អ្នកចំណ្ូ លទារ ឬកមមិធ ីទូដៅសប្មារ់ររ គលមាន
  • Medicaid អាចជួយសប្មាលនូិតនមៃដសវាធានារ៉ា រ់រងររស់ Medicare ដដាយចំណាយចំដ  ុះដសវាកមម មួយចំនួនស្ ល Medicare មនប្ររ ណ្ោ រ់។ ជាឧទាហរណ្៍ Medicaid អាចរ៉ា រ់រងនថៃចំណាយមួយ ចំនួន ឬទាងអ្សសប្មារ់នថៃចំណាយននជំនយួ    ស្ផ្នកការលោ រ់។ Medicaid ប្ររ ណ្ោ រ់ដលើសពី 100 នថៃ សប្មារ់ការស្ថទាដំ ៅកន ុងមជឈមណ្ឌ លស្ថទាស្ំ លមានជំនាញខ្ណ្ៈដពលស្ ល Medicare ចំណាយជូន ប្តឹមស្ត 100នថៃរដ៉ា ណាណ ុះោ៉ា ងយូ ិរំផ្ ត កន ុងមួយរយៈដពលទទួលបានអ្តថ ប្រដោជន៍។ លកខខ្ណ្ឌ ចំបាច ដ ើមបីចូលរម កមមិធីទាងដនុះអាប្សយដលើប្បាកចណ្ូ ល ប្ទពយសមបតោិ និងសិទិធចលូ រមកមម ិធីសនែប្ំ បាក ដផ្ែងដទៀតស្ ល ដំ ណ្ើរការដដាយពន ក់ងាររដាឋ ភិបាល និងអ្ងគការមិនស្សែ ងរកប្បាក់ចដំ ណ្ញ។
 • ការធានារា៉ា ប់រងបផ្នាម្ថ្ន Medicare (Medigap)៖
  • ប្រសិនដរអ្ន កដប្ជសដរសទញដាលការណ្៍ធានារ៉ា រ់រង Medigap ដ ើមបីជយួ    រ៉ា រ់រងការកាតកង ការ រង់ប្បាក់រមាន នងការរិតនថៃធានារ៉ា រ់រងរមាន ដៅដពលអ្នកចូលដប្រើអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicareដ ើម កញ្ច រ់ A និង ដនាុះអ្នកប្តូិរង់នថៃរ ពែោភប្រចំស្ខ្។ រ ពែោភប្រចំស្ខ្ស្ប្រប្រួលអាប្សយដលើកស្នងៃ ស្ លអ្នករស់ដៅ អាយ ដភទ និងការជកបារ។ អ្នកប្តូិស្តច ុះដ្ម ុះកន ុង Medicare កញ្ច រ់ A និង B ដ ើមបីទិញដាលការណ្៍ធានារ៉ា រ់រង Medigap ដហយ Medicare កន ុងដពលស្តមួយបានដទ។
 • រសត្មាងអតាត្បសោជន៍ Medicare៖
  • អ្នកមិនអាចច ុះដ្ម ុះកន ុង រដប្មាងអ្តថ ប្រដោជន អ្នកច ុះដ្ម ុះកមមិធី រដប្មាងអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare ទាងអ្ស់ប្តូិស្តរនោ រងរ ពោែ  ភប្រចំស្ខ្នន កញ្ច រ់ A ប្រសិនដរើពួកដរមិនទទួលបានការផ្ដល់ជូនដដាយឥតរិតនថៃ និងរ ពែោភប្រចំស្ខ្នន កញ្ច រ់ B ។ រដប្មាងអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare អាចរិតនថៃជារពែោភប្រចំស្ខ្។ ការកាត់កងប្រចំ ឆ្ន ំសប្មារ់ការស្ថទាសខ្ពព និងថាន តាមដិជជរញ្ហជ អាចប្តូិបានអ្ន ិតោ រមជាមួ យនងការរង់ប្បាក រម និងការធានារ៉ា រ់រងរម ដៅដពលអ្នកទទលួ  បានអ្តថ ប្រដោជន៍។ អ្នកប្តូិស្តច ុះដ្ម ុះកន ុង Medicare កញ្ច រ់ A និង B ដ ើមបីចូលរមកន ុងរដប្មាងអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare។
 • ការរា៉ា ប់រងថ្នឱេលតាម្សវជជបញ្ជជ របេ់ Medicare កញ្ច ប់ D៖
  • ប្រសិនដរអ្ន កដប្ជសដរសទញ Medicare កញ្ច រ់ D អ្កន ប្តូិរង់រព ែោភប្រចំស្ខ្ស្ លស្ប្រប្រួលអាប្សយ ដលើរដប្មាងស្ លអ្នកដប្ជើសដរស។ ការកាត់កង ការរង់ប្បាក់រម និង ការធានារ៉ា រ់រងរមប្តូិអ្ន ិតោ ដៅដពលអ្នកចូលដប្រើអ្តថ ប្រដោជន៍ររស់អ្នក។ អ្នកអាចមានេិទធិទទួលបានជំនួយបផ្នាម្ អាប្ស័យ ដលើប្បាក់ចណ្ូ លទារ ស្ លនឹងជួយប្ររ ណ្ោ រ់ការចំណាយមួយចំនួន។ អ្នកប្រស្ហលជាប្តូិរងន់ ថៃ IRMAA ប្រសនដរើប្បាក់ចណ្ូ លររស់អ្កន កាលពីពីរឆ្ន ំម នរដឺ លសពី $91,000 ចូ កញ្ច រ់ B។ អ្កន ប្តូិស្ត ច ុះដ្ម ុះកន ុងកញ្ច រ់ A នង/ឬ B ដ ើមបីទិញរដប្មាងកញ្ច រ់ D ។
 • រទពិន័យចំដ ុះការច ុះដ្ម ុះយតោ៉ា ិ
  • អ្នក នឹងប្តូិប្រឈមនឹងរទពិន័យចំដ  ុះការច ុះដ្ម ុះយតោ៉ា ិចំដ  ុះត្រប់កញ្ចប់ថ្ន Medicare ប្រសិនដរអ្ន កមនប្ពមច ុះដ្ម ុះដៅដពលស្ លអ្នករំដពញប្ររលកខ ខ្ណ្ឌ ដហើយដនាុះ។ េូ ម្ផ្េែ ងរកព័ត៌មានបផ្នា ម្ជំនួយ លការសដប្មចចិតោ ទាក់ទងនងដពលដិោស្ លប្តូិច ុះដ្ម ុះកន ុង Medicare ដ ើមបីដជៀសវាងការរងន់ ថៃពិនយចំដ ុះពពយតោ៉ា ិ។

ន្តើ Medicare មានអតថ ម្របន្យាជន៍អាីខលោះស្ម្រមាប់ជនអន្តោ ម្របន្េស្ន៍?

ជនអ្ដនាោ ប្រដិសន៍ ស្ លបានច ុះដ្ម ុះកន ុង Medicare Parts A និង B មានសិទធិចូលរមកន ុងរដប្មាង Medicare Advantage ស្ លមានដៅកន ុងតំរន់ររស់ពួកដររស់ដៅ។ រដប្មាងអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare រឺជាជដប្មើសមួយដទៀត ដ ើមបីទទួលបាននូិអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare កញ្ច រ់ A និង B ររស់អ្នក ដហយជាទដូ ៅក៏ផ្ោល់ជនូ នូិអ្តថ ប្រដោជន ដផ្ែងដទៀតស្ ល Medicare ដ ម ប្តដចៀក។ មិនបានធានា ូចជាថាន តាមដិជជរញ្ហជ ការធានាស្ផ្នកមាត់ដធមញ ស្ផ្នកស្ភនក និងស្ផ្នក

ព័ត៌មានបដនែម្អំពី Medicare

Medicare ផ្ោល់នូិព័ត៌មានរស្នថមជាោយលកខអ្កែរ ូចមានដៅកន ុងតារងខាងដប្កាមជាភាសាដផ្ែងៗរមាន៖ អារ៉ា រ អាដមនី កមព ុជា ដអ្សា៉ា ញ ចិន ជរ៉ា ន ដិៀតណាម កូ ដរ៉ា រសុ ែី ោែ ស ី អា ឺម៉ាង់ ប្កក បារង នហទី ដប្កអ្ូល អ្ ីតាលី រ ូ ូ ញ ព័រ ទ យោគ ល់ តាកា ុ ក ហណ្ឌ ូ ម៉ា ង ឡាិ លម័រ និងត ងោគ ន។ សូ មស្សែ ងយល់អ្ំពីប្រធានរទនីមួយៗដដាយច ចដល ើតំណ្ភាជ ប់ ដនុះ, រចដប្ជើសដរសពល និង អានព័ត៌មានជាអ្តថរទស្ លដបាុះព មពដដាយ CMS ។

ព័ត៌មានបដនែម្ រន្បៀបន្ម្របើម្រ  ស្់ព័ត៌មានបដនែម្ន្នោះ
សេែ ើេុំព័ត៌មានបផ្នា ម្េត្មាប់តថ្ម្ៃ Medicare សូ មពិនិតយដមលើ ថាដតើប្បាក់ចណ្ូ លររស់អ្នកសថ ិតដៅ ដលើ ឬទារជាងស្  នកំណ្តក់  ន ុងតារងដៅទំព័រទីពីរ។ សូ មទាក់ទង ការោិ    លយ័    Medicaid កន ុងរ ឋររស់អ្នក ដ ើមបីពិនិតយដមលើ ថាដតើអ្នកមានរំដពញប្ររ់ លកខខ្ណ្ឌ ដ ើមបីទទួលបានជនំ ួយហិរញ្ា ិតថ ុតាមរយៈ MSPs ស្ រឬដទ។
ការត្របែណ្ោ ប់របេ់ Medicare េត្មាបការនគត់នគង់ &សេវាកម្ម ចសំ  ោះជំងឺទឹកសនាម្ផ្នែម្ សូ មអានតារងសដ ីអ្ំពីដសវាធានារ៉ា រ់រង Medicare ចំដ  ុះជំងឺទឹកដនាមស្ផ្អម ដៅដលើទំព័រទីប្បាំមួយ ល់ ទីប្បាំរី ស្ លជាព័ត៌មានសដងខរសដ ីពីដសវា និងជនំ ួយ ផ្គត់ផ្គង់សប្មារ់អ្នកជំងឺទឹកដនាមស្ផ្អម ស្ លរ៉ា រ់រង ដដាយ Medicare កញ្ច រ់ B និង Medicare កញ្ច រ់ D។ កូ នដសៀិដៅព័ត៌មានទាងំ មូលផ្ោល់នូិព័ត៌មានលមអិត សដ ីអ្ំពីការធានារ៉ា រ់រងស្ លផ្ដលដ់ ដាយ Medicare ដហើយនងិ    រនៃឹុះមួយចំនួនសប្មារ់ការប្ររ់ប្រងជំងឺ ទឹកដនាមស្ផ្អម។
សេវាបងាា រទុកជាម្ុនរបេ់ Medicare េត្មាប់ការផ្ល សូ មរកដមលើ Medicare កញ្ច រ់ B ស្ លធានារ៉ា រ់រង
រកាេុខភាព ដលើការរងាា រ នងិ ការពិនិតយរកជមៃឺ ស្ លដរៀរចំតាម លំដារ់អ្កខរប្កម។
សតើអែកមានបានពិនតិ យស  ើងវញិ នូ វរាល់រសត្មាង Medicare ត្បចំឆ្ែ ំស យើ ឬសៅ? សូ មអានខ្តិ ោរណ្ណ ពីរទំព័រសដ ីអ្ំពីដពលស្ លអ្នកអាច ផ្ទៃ សរៃ រូរដប្មាង Medicare ររសអ្់ នក កស្នៃងស្ ល អាចដប្រៀរដធៀររដប្មាងប្រចំកន ុងតំរន់ររស់អ្នក និងរ រគលស្ លប្តូិទាក់ទងដៅដពលប្តូិការជនំ ួយ។
សតើ Medicare ជាអែ ី? សតើ Medicaid ជាអែ?ី  សូ មអានដ ើមបីស្សែ ងយល់អ្ំពិដសចកដីសដងខរននការ ធានារ៉ា រ់រងស ខ្ពពសហព័នធ Medicare និងកមមិធសា ី ជំនួយហិរញ្ា ិតថ ុ Medicaid។
កម្ម វធិ ីទាងំ បួនផ្ែលជាជំនួយេត្មាប់អែកកន ុងការ បង់ត្បាក់េត្មាបច់ ំណាយផ្នែកសវជជសាស្រេោ សូ មអាននូិការពនយលអ្់   ំពីកមមិធសា  ីររស់សហព័នធ និង កមមិធសា  ីររស់រ ឋ ស្ លនឹងជួយរងចណាំ    យនថៃស ខ្ ពព និងនថៃថាន តាំ    មដិជជរញ្ហជ   ប្រសិនដរើអ្នករំដពញ តាមស្ នកំណ្ត់ននប្បាក់ចណ្ូ ល។
ការធានារា៉ា ប់រងបផ្នាម ្ Medicare សូ មអានដសចកដសី ដងខរននរដប្មាង Medigap ស្ ល អាចអ្នកអាចចូលរមួ បាន ប្រសនិ ដរអ្ើ នកមាន Medicare ដ ើម កញ្ច រ់ A និង B។
ព័ត៌មានេសងខបេដ អី  ំពី Medicare ព័ត៌មានសដងខរសដ អ្ី ំពីការធានារ៉ា រ់រងស ខ្ពព Medicare និងព័ត៌មានសដ ីអ្ំពី ជំនួយស្ លអ្នកប្តូិ ការកន ុងការសដប្មចចិតោចំដ ុះអ្តថ ប្រដោជន៍ Medicare ររស់អ្នក។
សេចកោជី ូនែំណ្ឹងេសងខបរបេ់ Medicare េត្មាប់ កញ្ច ប់ A (ធានារា៉ា ប់រងផ្នែកម្នទ ីរសពទយ) សូ មពិនិតយទប្មង់ ស្រររទដនុះ ដៅដពលអ្នកទទួល បានដសចកោីជូន ំណ្ឹងសដងខរររស់ Medicare (MSN) ចំដ ុះដសវាស្ លដចញិកសា ាយរប្តដដាយ Medicare កញ្ច រ់ A។ កន ុងដនាុះរមួ មានដលខ្ ទូរសពា ស្ លប្តូិទាក់ទង ប្រសនិ ដរអ្ើ នកប្តូិការដសវារកស្ប្រ និងប្តូិការព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរដរៀរដាក់រណ្ោ ងឹ ប្រសិនដរអ្ើ នកមនិ យល់ប្សរនងឹ ការរ ដិ សធមិន ដចញសំណ្ងចំដ  ុះការទាមទារស្ លអ្នកដាក់ដសន ើ។
សេចកោជី ូនែំណ្ឹងេសងខបរបេ់ Medicare េត្មាប់ កញ្ច ប់ B (ការធានារា៉ា ប់រងផ្នែកសវជជសាស្រេោ ) សូ មពិនិតយដមលើ ទប្មង់ ស្រររទដនុះ ដៅដពលអ្នក ទទួលបាន MSN ចំដ ុះដសវាកមមស្ លដចញ ិកសា ាយរប្តដដាយ Medicare កញ្ច រ់ B។ កន ុងដនាុះរមួ មានដលខ្ ទូរសពាស្ លប្តូិទាក់ទង ប្រសនិ ដរអ្ើ នក ប្តូិការដសវាកមមរកស្ប្រ នងិ ប្តូិការព័ត៌មាន ទាក់ទងនឹងរដរៀរដាក់រណ្ោ ងឹ    ប្រសិនដរអ្ើ នកមិន យល់ប្សរនឹងការរ ដិ សធមិនដចញសំណ្ងចដំ  ុះ ការទាមទារស្  លអ្នកដាក់ដសន ើ។
េូ ម្រកាការ រខល នួ អែកពី COVID-19 – Medicare មាននដល់ជូននូ វសេវាចក់វា៉ា ក់សាំង សនៃឹកមួយទំព័រស្ លនោិ    យអ្ំពីការស្ណ្នាំលកខខ្ណ្ឌ ស្ លអ្នកប្តូិរំដពញដ ើមបីទទួលបានវា៉ា ក់លងំ COVID-19 ពី Medicare និងព័ត៌មានរស្នថមពី មជឈមណ្ឌ លប្ររ់ប្រង និងការ រជំងឺ (CDC) សដ ីអ្ំពី រដរៀររងាា រការឆ្ៃងជមៃឺ។
នាំយកបណ្ណ Medicare របេ់អែកសៅសពលអែក ទទួល វា៉ា ក់សាំង COVID-19។ រងាា ញថាដតើកាត Medicare ពណ្៌ប្កហម ស និង ពណ្៌ដខ្ៀិររស់អ្នកដមលើ ដៅ ូចដមដច។
Medicare ត្របែណ្ោ បស់ លវា៉ា ក់សាងំ    COVID-19 សូ មអានព័ត៌មានសដ ីអ្ំពីការធានារ៉ា រ់រងនន Medicare ចំដ ុះវា៉ា ក់លំង COVID-19 និងថាន រំ ងាា រ ូ សជប្មញុ ។
កផ្នៃងផ្ែលអែកមានត្រប់ចសម្ៃើយេត្មាប់េណ្ួ រ Medicare។ សូ មអានដ ើមបីស្សែ ងយល់ពីកាលៈដទសៈស្ លប្តូិ ទាក់ទង Medicare និងកាលៈដទសៈស្ លប្តូិទាក់ទង SSA រមួ ទាងំ រដរៀរច ុះដ្ម ុះសប្មារ់ Medicare ។
Kelly-Blackwell Headshot
(認定シニアアドバイザー®

As a health care professional since 1987, Kelly Blackwell has walked alongside and cared for seniors as they journey through the season of their fourth quarter of life. Blackwell holds a Bachelor of Science in nursing from the University of Northern Colorado, a Master of Science in health care administration from Grand Canyon University, an interprofessional graduate certificate in palliative care from the University of Colorado Anschutz Medical Campus and holds a Certified Senior Advisor® credential from the Society of Certified Senior Advisors.

Blackwell contributes to the University of Colorado-Anschutz blog and has been published in “The Human Touch” distributed by the University of Colorado Center for Bioethics and Humanities. She cowrote “Dying Is” for Pathways Hospice.

A registered nurse, Blackwell understands health insurance choices influence quality of life and are driven by values, goals, and beliefs. She’s passionate about engaging with, educating, and empowering seniors as they navigate the health care system. She’s equipped to lend an experienced, compassionate voice to beneficiaries seeking information about Medicare Advantage Plans.

As a CSA®, Blackwell has access to valuable resources for Medicare beneficiaries. Her work as a bedside nurse and clinical manager has given her the opportunity to see how Medicare rules, regulations, and benefits work when patients need them. With a passion to learn and to make a difference in the lives of seniors, Blackwell supports seniors through Medicare and fourth-quarter life decisions.

ស្ូ ម្ដស្ា ងយល់បដនែម្តាម្រយៈម្របភពព័ត៌មានែូចមានខាងន្ម្រកាម្