ແຫ ຼ່ງຂໍ້ ມູ ນ Medicare ສ ຳລັ ບປະຊຳກອນຄົ ນເຂໍ້ົ ຳເມື ອງ

Fact Checked

ມ ຫຼ າຍ ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນ ແລະ ການສະໜັ ບສະໜ ນ ມ ໃຫ້ ບ ລິ ການໃນພ້ື ນທ ແລະ ອອນລາຍ ເພີ່ື ອຊີ່ວຍຕອບຄ າຖາມກີ່ ຽວກັ ບຂ້ ກ ານົ ດຄຸ ນສົ ມບັ ດຂອງ Medicare, ການຄຸ້ ມຄອງ, ແລະ ວິ ທ ການສະໝັ ກ. ຂ້ ສະເໜ    Medicare ເປັ ນລາຍລັ ກອັ ກສອນ ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນໃນຫຼ າຍພາສາແຕກຕີ່າງກັ ນເຊີ່ິ ງທີ່ານສາມາດເຊືີ່ ອມຕີ່ ເຂ້ົ າໃນແຫຼ ີ່ ງຂ ້ ມ ນໃນຕອນສຸ ດທ້ າ ຍຂອງບົ ດນ້ . ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນຄຸ້ ມຄອງ ໃນຫຼ າຍຫົ ວຂ ້ ເຊິີ່ ງເລີ່ ມຕ້ັ ງແຕີ່ພາບລວມຂອງສີ່ ວນຕີ່າງໆຂອງ Medicare ເຊີ່ິ ງຄວບຄຸ ມໄປເຖິ ງ ວັ ກຊ ນ COVID-19, ເພີ່ື ອຜ ້ ທີ່ ຕ້ ອງການຕິ ດຕີ່ ເອົ າຄ າຕອບສ າລັ ບຄ າຖາມ Medicare ຂອງທີ່ານ.

ທີ່ານສາມາດຂ ຄວາມຊີ່ວຍເຫື ຼ ອໃນການແປພາສາເມີ່ື ອທີ່ານມ ຄ າຖາມ ກີ່ ຽວກັ ບ ຫື ຼ ຕ້ ອງການເຂ້ົ າເຖິ ງການເບີ່ິ ງແຍງສຸ ຂະພາບ.

ອ ງຕາມ ກົ ມອະນາໄມ ແລະ ການບ ລິ ການມະນຸ ດ (HHS), ໂຄງການທີ່ ໄດ້ ຮັ ບການຊີ່ວຍເຫື ຼ ອທາງດ້ ານການເງິ ນຈາກລັ ດຖະບານກາງ, ລວມທັ ງ Medicaid ແລະ Medicare Part A,C, and D, ຈ າເປັ ນຕ້ ອງໄດ້ ສະໜອງການບ ລິ ການທາງດ້ ານພາສາ, ເຊີ່ັ ນ: ນາຍແປພາສາ ແລະ ການແປເອກະສານ. ເນ້ື ອໃນສ າລັ ບ Medicare ແລະ ການບ ລິ ການ Medicaid (CMS) ເຂ້ົ າໃຈວີ່ າຜ ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ Medicare ການສີ່ື ສານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ ານພາສາ ທີ່ ຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບການດ ແລຢີ່ າງມ ຄຸ ນະພາບ.

ພແມຼ່ ຫື ຄູ ຼ່ສົ ມລົ ດຂອງຄົ ນເຂໍ້ົ ຳເມື ອງສຳມຳດໄດໍ້ຮັ ບ Medicare ບ ?

Medicare ແມີ່ ນໂຄງການປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານກາງສ າລັ ບພົ ນລະເມື ອງຂອງສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ ຫື ຜ ້ ອາໄສຖາວອນທີ່ ຖື ກຕ້ ອງຕາມກົ ດໝາຍ ຜ ້ ທີ່ ມ ອາຍຸ 65 ປ ຫື ຫຼ າຍກວີ່ າ, ຜ ້ ທີ່  ມ  ອາຍຸ ນ້ ອຍກວີ່ າທີ່  ມ  ຄວາມພິ ການບາງຢີ່ າງ, ຫື ຼ ຜ ້ ທີ່ ມ ໂລກພາວະໝາກໄຂີ່ ຫັ ຼ ງຊຸ ດໂຊມຂ້ັ ນສຸ ດທ້ າຍ (end-stage renal disease, ESRD) ຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງສາມາດໄດ້ ຮັ ບ Medicare ຖ້ າຫາກທີ່ານມ ຂ້ ກ ານົ ດຄຸ ນສົ ມບັ ດ. Medicare ແມີ່ ນໂປຣແກມປະກັ ນສຸ ຂະພາບສະເພາະບຸ ກຄົ ນ, ດີ່ັ ງນ້ັ ນ ຖ້ າທີ່ານມ Medicare, ທີ່ານຈະບີ່ ສາມາດເຮັ ດປະກັ ນສຸ ຂະພາບໃຫ້ ກັ ບຄ ີ່ ສົ ມລົ ດ ຫື ພີ່ ແມີ່ ຂອງທີ່ານໄດ້ .

ທີ່ານອາດສາມາດຊີ່ວຍພີ່  ແມີ່  ຫື ຼ ຄ ີ່ ສົ ມລົ ດຂອງທີ່ານເລີ່ ມຂະບວນການເຂ້ົ າເປັ ນຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສແບບຖາວອນໃນ ສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ. ດີ່ັ ງນ້ັ ນ ພວກເຂົ າສາມາດໄດ້ ຮັ ບ Medicare ຕາມຂ້ ກ ານົ ດຂອງຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສຖາວອນ. ເພີ່ື ອຈະເປັ ນຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສຖາວອນທີ່ ຖື ກກົ ດໝາຍ, ຜ ້ ເຂ້ົ າເມື ອງຕ້ ອງໄດ້ ບັ ດຂຽວ ແລະ ອາດຈະສາມາດ ສະໝັ ກໄດ້ ຜີ່ ານຄອບຄົ ວຂອງພວກເຂົ າ ອ ງຕາມກົ ດໝາຍພົ ນລະເມື ອງຂອງສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ ແລະ ການບ ລິ ການຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງ (USCIS). ຸຸ ຖ້ າວີ່ າທີ່ານເປັ ນພົ ນລະເມື ອງຂອງສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ ຫື ຜ ້ ອາໄສແບບຖາວອນ, ພີ່ ແມີ່ ຂອງທີ່ານ ຫື ຄ ີ່ ສົ ມລົ ດຂອງທີ່ານ ກີ່ ອາດຈະສາມາດສະໝັ ກເອົ າບັ ດຂຽວ ດ້ ວຍຄວາມສ າພັ ນຂອງພວກເຂົ າກັ ບທີ່ານ.

ຖ້ າຫາກວີ່ າ ມ ຄຸ ນສົ ມບັ ດຕາມຂ້ ກ ານົ ດ ທັ ງໝົ ດ, ບຸ ກຄົ ນອາດຈະສາມາດໄດ້ ຮັ ບ premium-free Medicare Part A ອ ງຕາມລາຍໄດ້ ຂອງຕົ ນ ຫື ຄ ີ່ ສົ ມລົ ດ, ພີ່ ແມີ່ , ຫື ລ ກ. ຂ້ ມ ນເພີ່ ມກີ່ ຽວກັ ບຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍສ າລັ ບ Medicare ມ ລາຍລະອຽດຂ້ າງລຸີ່ ມ

ຂໍ້ ກ ຳນົ ດຄຸ ນສົ ມຂອງ Medicare ສ ຳລັ ບຄົ ນເຂົໍ້ ຳເມື ອງມີ ຫຍັ ງແດຼ່?

ທ າອິ ດ ຄົ ນເຂົ້ າເມື ອງທີ່ ມ ຄຸ ນສົ ມບັ ດຕາມຂ້ ກ ານົ ດການຢ ີ່ ອາໄສ, ຄຸ ນສົ ມບັ ດ ແລະ ການລົ ງທະບຽນ ແມີ່ ນເຮັ ດຄື ກັ ບ Medicare ອີ່ື ນໆ. ຜ ້ ເຂ້ົ າເມື ອງຕ້ ອງເປັ ນຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສແບບຖາວອນທ ີ່ ຖື ກຕ້ ອງຕາມກົ ດໝາຍດ້ ວຍການອາໄສຢ ີ່ ສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ ພາຍໃນ 7 ປ ຢີ່ າງຕີ່ ເນີ່ື ອງຈົ ນຮອດເດື ອນທີ່ ຈະຍີ່ື ນໃບສະໝັ ກ Medicare.

ບັ ດຂຽວອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜ ້ ເຂ້ົ າເມື ອງເຮັ ດວຽກ ແລະ ອາໄສຢ ີ່ ໃນສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ. ອ ງຕາມກົ ດໝາຍຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງຂອງສະຫາລັ ດອາເມລິ ກາ, ຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງອາດສາມາດ ສະໝັ ກໃບຂຽວ ດ້ ວຍຫຼ າຍເງີ່ື ອນໄຂ, ລວມມ :

 • ຜ່ ານທາງຄອບຄົ ວ
 • ຜ່ ານການຈ້າງງານ
 • ໃນຖານະຜ ້ ອົ ບພະຍົ ບພິ ເສດ
 • ຜ່ ານສະຖານະຜ ້ ອົ ບພະຍົ ບ ຫຼື ຜ ້ ລ້ ໄພ
 • ໃນຖານະທ່ ເປັ ນຜ ້ ຖຼື ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້ າມະນຸ ດ ຫຼື
 • ໃນຖານະເປັ ນເຫຍ່ຼື ອຈາກການຖຼື ກລ່ວງລະເມ ດ
 • ຜ່ ານທະບຽນ
 • ຜ່ ານໝວດອ່ຼື ນໆ

ຜ ້ ເຂ້ົ າເມື ອງຕ້ ອງໄດ້ ສ າເລັ ດການຂຽນ Form I-485, ຈາກເຫຍ່ຼື ອອາຊະຍາກ າ ການສະໝັ ກເພີ່ື ອລົ ງທະບຽນສ າລັ ບເປັ ນຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສຖາວອນ ຫື ຜ ້ ຍີ່ື ນຄ າຮ້ ອງອາດຕີ່ື ມແບບຟອມໃນນາມຂອງຜ ້ ເຂ້ົ າເມື ອງ. ປີ່ ຽນແປງສະຖານະ.

ຜ ້ ອຸ ປະຖ າ ຫື ນອກເໜື ອຈາກ ຂ້ ກ ານົ ດການເປັ ນຜ ້ ອາໄສຖາວອນທີ່ ຖື ກຕ້ ອງຕາມກົ ດໝາຍ, ຂ້ ກ ານົ ດຄຸ ນສົ ມບັ ດຂອງ Medicare ຍັ ງລວມໄປເຖິ ງ:

 • ມ ອາຍຸ 65 ປ
 • ມ ຄວາມພິ ການຕາມພ້ຼື ນຖານຂອງ ນິ ຍາມການປະກັ ນສັ ງຄົ ມຂອງຄົ ນພິ ການ
 • ມ ພະຍາດປະຈ າໂຕ ພະຍາດກ້ າມເນ້ຼື ອອ່່ອນແຮງ amyotrophic lateral sclerosis (ALS ຫື Lou Gehrig’s Disease)
 • ເປັ ນພະຍາດ ESRD (ພະຍາດໝາກໄຂີ່ ຫັ ຼ ງລ້ົ ມເຫຼ ວຖາວອນ ຫື ຖ້ າທີ່ານມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບ Medicare ເນີ່ື ອງຈາກຄວາມພິ ການ, ການປ ກຖີ່າຍ)

ທີ່ານຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບປະໂຫຍດດ້ ານຄວາມພິ ການຜີ່ ານທາງ ສ ານັ ກງານປະກັ ນສັ ງຄົ ມ (Social Security Administration, SSA), Railroad Retirement Board (RRB), ຫື ໃນຖານະຂອງລັ ດຖະກອນ.

ເວລຳໃດທຼ່ີ ເລຼ່ີ ມສະໝັ ກເປັ ນຜູໍ້ ຢູຼ່ ອຳໄສຖຳວອນ?

ເວລາທີ່ ກ ານົ ດຕາມຂ້ ກ ານົ ດແມີ່ ນ ຫ້ າປ ຂອງຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສຖາວອນສ າລັ ບ ການເລ ີ່ ມ Medicare ແມີ່ ນໃນວັ ນທ ທີ່ ທີ່ານໄດ້ ຮັ ບສະຖານະພາບເປັ ນຜ ້ ຢ ີ່ ອາໄສຖາວອນ. ເວບໄຊ ຂອງ USCIS ຕາມເຄ້ົ າໂຄງ ຂະບວນການ ແລະ ຂ້ັ ນຕອນການເຮັ ດບັ ດຂຽວ ເພີ່ື ອຊີ່ວຍທີ່ານສະໝັ ກ. ເວບໄຊທີ່ ໃຫ້ ຂ້ ມ ນຫຼ າຍໆພາສາຜີ່ ານ ສ ນແຫຼ ີ່ ງຂ ້ ມ ນຫຼ າຍພາສາ.

ຄວຳມພິ ກຳນປະເພດໃດຂອງຄົ ນເຂໍ້ົ ຳເມື ອງທຼ່ີ ມີ ຄຸ ນສົ ມບັ ດສ ຳລັ ບ Medicare?

ຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງທີ່ ຢ ີ່ ອາໄສແບບຖາວອນ ແລະ ມ ອາຍຸ ຕີ່ າກວີ່ າ 65 ປ ທີ່ ມ ຄວາມພິ ການ ອາດມ ສິ ດທີ່ ໄດ້ ຮັ ບ Medicare. ທ າອິ ດທີ່ານຕ້ ອງມ ຄຸ ນສົ ມບັ ດກົ ງຕາມ ຂ ້ ກ ານົ ດຄຸ ນສົ ມບັ ດ ສ າລັ ບປະໂຫຍດລາຍຮັ ບຂອງປະສົ ນສັ ງຄົ ມຂອງຄົ ນພິ ການ (SSDI) ເຊີ່ິ ງນ າໄປໃຊ້ ກັ ບພົ ນລະເມື ອງ, ທີ່ ຢ ີ່ ພາຍໃຕ້ ປະຫວັ ດການເຮັ ດວຽກ, ການຈີ່ າຍຄີ່ າພາສ ການປະກັ ນສັ ງຄົ ມຕາມລາຍຮັ ບ, ແລະ ຈ ານວນປ ທີ່ ພຽງພ ຂອງການຈີ່ າຍພາສ ປະກັ ນສັ ງຄົ ມເພືີ່ ອໃຫ້ ທຽບເທີ່ົ າລະຫວີ່ າງ 20 ແລະ 40 ເຄດຣິ ດວຽກ (ຫ້ າ ຫາ 10 ປ ).

ຖ້ າທີ່ານມ ອາຍຸ ຕີ່ າກວີ່ າ 65 ປ , ທີ່ານອາດມ ຄຸ ນສົ ມບັ ດສ າລັ ບ Medicare ຖ້ າທີ່ານຖື ກໄດ້ ຮັ ບ RRB ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງຄົ ນພິ ການ ເປັ ນລາຍເດື ອນ ສ າລັ ບຄົ ນພິ ການ ສ າລັ ບຢີ່ າງໜ້ ອຍ 24 ເດື ອນ. RRB ໃຊ້ ເປັ ນແນວທາງໃນການປະຕິ ບັ ດຂອງປະກັ ນສັ ງຄົ ມເພີ່ື ອພິ ຈາລະນາຄວາມພິ ການ.

ມ ຄວາມບົ ກຜີ່ ອງທີ່ ເປັ ນໄປໄດ້ ຫຼ າຍປະການທີ່ ອາດເຮັ ດໃຫ້ ທີ່ານມ ຄວາມພິ ການໄດ້ . ປະກັ ນສັ ງຄົ ມ ພິ ຈາລະນາທີ່ານພິ ການ ຖ້ າທີ່ານບີ່ ສາມາດເຮັ ດວຽກທີ່ ທີ່ານເຄ ຍເຮັ ດຍ້ ອນສະພາບທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທີ່ານ, ທີ່ານບີ່ ສາມາດເຮັ ດກິ ດຈະກ າອີ່ື ນໆ ເນີ່ື ອງຈາກເງີ່ື ອນໄຂທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຂອງທີ່ານ, ແລະ ຄວາມພິ ການຂອງທີ່ານແມີ່ ນຄາດວີ່ າຈະຢ ີ່ ໄດ້ ຢີ່ າງໜ້ ອຍ 12 ເດື ອນ ຫື ຼ ອາດສີ່ົ ງຜົ ນໃຫ້ ທີ່ານເສຍຊ ວິ ດ. ເບີ່ິ ງທີ່ ລາຍການຂອງການປະກັ ນສັ ງຄົ ມ ທີ່ ນ . ນອກເໜື ອຈາກທີ່ ທີ່ານຈະມ ຄວາມພິ ການອີ່ື ນ, ທີ່ານອາດ ມ ສິ ດໃນການຄຸ້ ມຄອງໂດຍ Medicare ຖ້ າວີ່ າ

 • ທີ່ານມ ALS ແລະ ທີ່ານ ໄດ້ ຮັ ບ SSDI ຫື ຜົ ນປະໂຫຍດຈາກຄວາມພິ ການ RRB
 • ທີ່ານມ   ESRD ແລະ ໄດ້ ສ  າເລັ ດການສະໝັ  ກ Medicare. ທີ່ານ ຫື ຼ ຄ ີ່ ສົ ມລົ ດຂອງທີ່ານຕ້ ອງໄດ້ ເຮັ ດວຽກດົ ນພຽງພ ພາຍໃຕ້ ປະກັ ນສັ ງຄົ ມ, RRB, ຫື ຼ ເຮັ ດວຽກເປັ ນລັ ດຖະກອນຈີ່ຶ ງຈະມ ສິ ດໃນການຂ ສະຫວັ ດດ ການຫັ ຼ ງບ ານານ

Medicare ສ ຳລັ ບຄົ ນເຂໍ້ົ ຳເມື ອງມີ ຄຼ່ ຳໃຊໍ້ຈຼ່ຳຍເທຼ່ົ ຳໃດ?

Medicareສ າລັ ບຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງມ ຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍທີ່ ແຕກຕີ່າງກັ ນໄປຂ້ຶ ນກັ ບປັ ດໄຈຫຼ າຍປະການຕາມລາຍລະອຽດທ ນ້ :

 • ປະຫວັ ດການເຮັ ດວຽກ ແລະ ການຈີ່ າຍພາສ ຂອງ Medicare
  • o ເພີ່ື ອມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບ premium-free Part A, ບຸ ກຄົ ນ ຕ້ ອງມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບ Medicare ຕາມລາຍໄດ້ ຂອງຕົ ນເອງ ຫື ຕາມຄ ີ່ ສົ ມລົ ດ, ຜ ້ ປົ ກຄອງ ຫື ລ ກ. ຜ ້ ອອກແຮງງານຕ້ ອງມ ຈ ານວນພ້ື ນທີ່ ຄວບຄຸ ມ (QC) ທີ່ ໄດ້ ບົີ່ ງຊ ແລະ ຍີ່ື ນໃບສະໝັ ກສ າລັ ບປະກັ ນສັ ງຄົ ມ ຫື ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ RRB. ຈ ານວນທີ່ ແນີ່ ນອນຂອງ QC ທີ່ ຕ້ ອງການນ້ັ ນ ແມີ່ ນຂ້ຶ ນຢ ີ່ ກັ ບວີ່ າ ບຸ ກຄົ ນນ້ັ ນຍີ່ື ນສີ່ ວນ A (ປະກັ ນຂອງໂຮງໝ ) ຕາມອາຍຸ , ຄວາມພິ ການ ຫື ESRD
  • ຖ້ າບຸ ກຄົ ນນ້ັ ນບີ່ ມ ສິ ດສ າລັ ບ premium-free Part A, ພວກເຂົ າສາມາດຊ້ື ມັ ນຖ້ າວີ່ າ ພວກເຂົ າມ ອາຍຸ 65 ປ ຫື ຫຼ າຍກວີ່ າ ແລະ ລົ ງທະບຽນ Part B. ລາຍຮັ ບລາຍເດື ອນຂອງເບ້ ຍລ້ ຽງສ າລັ ບ Part A ໃນປ 2022 ແມີ່ ນ $274 ຫື $499 ຂ້ຶ ນກັ ບໄລຍະເວລາທີ່ ທີ່ານ ຫື ຄ ີ່ ສົ ມລົ ດຂອງທີ່ານເຮັ ດວຽກ ແລະ ຈີ່ າຍເງິ ນພາສ  Medicare. ໃນຂະນະທ ທີ່ານຈະຕ້ ອງຊ Part B ຫາກວີ່ າທີ່ານເລື ອກຊ Part A, ທີ່ານກີ່ ຍັ ງສາມາດຊ Part B ໄດ້ ໂດຍທີ່ ທີ່ານບີ່ ຕ້ ອງຊ Part A.
 • ການສະໝັ ກໃນ Part B
  • ຖ້ າທີ່ານສະໝັ ກ ໃນ Part B (ປະກັ ນສຸ ຂະພາບ), ທີ່ານຈະຕ້ ອງຈີ່ າຍເບ້ ຍປະກັ ນລາຍເດື ອນມາດຕະຖານ $170.10 ໃນປ 2022. ເບີ່ິ ງຂ້ າງລຸີ່ ມສ າລັ ບຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍເພີ່ ມເຕ ມ Part B ແລະ Part D ສ າລັ ບຜ ້ ທີ່ ມ ລາຍໄດ້ ສ ງກວີ່ າ.
 • ລາຍໄດ້ :
  • ຖ້ າລາຍໄດ້ ລວມຂອງທີ່ານທີ່ ປັ ບແລ້ ວຕາມລາຍງານໃນການສີ່ົ ງຄື ນພ າສ IRS ຂອງທີ່ານ ເມີ່ື ອສອງປ ກີ່ ອນນ້ັ ນສ ງກວີ່ າຈ ານວນທີ່ ກ ານົ ດ(ຫຼ າຍຫວີ່ າ $91,000), ທີ່ານຈະຕ້ ອງຊ າລະຈ ານວນເງິ ນເບ້ ຍລ້ ຽງມາດຕະຖານ ແລະ ຈ ານວນເງິ ນລາຍໄດ້ ລາຍເດື ອນທີ່ ປັ ບແລ້ ວ (IRMAA). ຈ ານວນເພີ່ ມເຕ ມນ້ ໃຊ້ ກັ ບ Medicare Part B ແລະ Part D (ຄວາມຄຸ້ ມຄອງຕາມໃບສີ່ັ ງຢາທາງການແພດ)
  • ຖ້ າຫາກວີ່ າ ລາຍໄດ້ ແລະ ແຫຼ ີ່ ງການເງິ ນຂອງທີ່ານຕີ່ າກວີ່ າເກນ ທີ່ ກ ານົ ດໄວ້ , ທີ່ານອາດໄດ້ ຮັ ບຄວາມຊີ່ວຍເຫື ຼ ອຈາກ Medicaid ເພີ່ື ອຊ າລະເບ້ ຍປະກັ ນ Medicare ແລະ ຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍອີ່ື ນໆທີ່ ຕ້ ອງຈີ່ າຍເອງ. ທີ່ານອາດມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບ ໂປຣແກຣມການອອມປະກັ ນສຸ ຂະພາບ (MSPs) ເຊີ່ັ ນ ໂປຣແກຣການຮັ ບປະໂຫຍດການປະກັ ນສຸ ຂະພາບທີ່ ຜີ່ ານການຮັ ບຮ ອງ, ໂປຣແກຣມຜ ້ ຮັ ບປະໂຫຍດລາຍໄດ້ ຕີ່ າ, ຫື ຼ ໂປຣແກຣມບຸ ກຄົ ນທີ່ ມ ຄຸ ນສົ ມບັ ດເໝະສົ ມ.
  • Medicaid ອາດເຮັ ດໃຫ້ ຄວາມຄຸ້ ມຄອງຂອງ Medicare ມ ລາຄາບີ່ ແພງຫຼ າຍໂດຍຊ າລະຄີ່ າບ ລິ ການບາງຢີ່ າງທ ີ່ Medicare ບີ່ ໄດ້ ຄວບຄຸ ມ. ເຊີ່ັ ນຕົ ວຢີ່ າງວີ່ າ Medicaid ອາດຈະຄວບຄຸ ມຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍບາງສີ່ ວນຫື ຼ ທັ ງໝົ ດຂອງເຄີ່ື ອງຊີ່ວຍຟັ ງສຽງ. Medicaid ອາດຍັ ງຄຸ້ ມຄອງເບີ່ິ ງແຍງຫຼ າຍກວີ່ າ 100 ວັ ນໃນສະຖານທີ່ ປີ່ິ ນປົ ວທີ່ ມ ທັ ກສະຂອງການພະຍາບານ ໃນຂະນະທີ່ Medicare ພຽງແຕີ່ຈີ່ າຍສ ງສຸ ດ 100 ວັ ນຕີ່ ໄລຍະຂອງຜົ ນປະໂຫຍດເທີ່ົ ານ້ັ ນ. ການມ ສິ ດເຂ້ົ າຮີ່ ວມໂປຣແກຣມເຫີ່ົ ຼ ານ ຂ້ຶ ນຢ ີ່ ກັ ບລາຍໄດ້ , ຊັ ບສິ ນ, ແລະ ການມ ສິ ດເຂ້ົ າຮີ່ ວມໂຄງການອອມຊັ ບອີ່ື ນໆ ທີ່ ດ າເນ ນການໂດຍໜີ່ ວຍງານລັ ດຖະບານ ແລະ ອົ ງກອນທີ່ ບີ່ ສະແຫວງຫາຜົ ນກ າໄລ.
 • ປະກັ ນສຸ ຂະພາບເສ ມ (Medigap):
  • ຖ້ າທີ່ານເລື ອກຊ້ື ນະໂຍບາຍ Medigap, ເພີ່ື ອຊີ່ວຍຄວບຄຸ ມການຫັ ກຄີ່ າ, ການຈີ່ າຍຮີ່ ວມ, ຄີ່ າປະກັ ນຮີ່ ວມເມີ່ື ອທີ່ານເຂ້ົ າເຖິ ງຜົ ນປະໂຫຍດປະກັ ນສຸ ຂະພາບແບບ ເດ ມ Part A ແລະ Part B, ທີ່ານຈະຕ້ ອງຈີ່ າຍເບ້ ຍປະກັ ນລາຍເດື ອນ. ເບ້ ຍປະກັ ນລາຍເດື ອນຈະແຕກຕີ່າງກັ ນໄປຕາມແຕີ່ລະສະຖານທີ່ ທີ່ ທີ່ານອາໄສຢ ີ່ , ອາຍຸ ຂອງທີ່ານ, ເພດ, ແລະ ການນ າໃຊ້ ຢາສ ບ. ທີ່ານຕ້ ອງຖື ກສະໝັ ກໃນ Medicare Part A ແລະ Part B ເພີ່ື ອຊ້ື ນະໂຍບາຍ, ແລະ ທີ່ານ ບີ່ ສາມາດທີ່ ຈະສະໝັ ກໃນ Medicare Advantage Plan ພ້ ອມກັ ນໄດ້ .
 • ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ :
  • ຜ ້ ສະໝັ ກ ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ ທຸ ກຄົ ນຕ້ ອງໄດ້ ຈີ່ າຍເບ້ ຍປະກັ ນໄພ Part A ຢີ່ າງຕີ່ ເນີ່ື ອງເປັ ນລາຍເດື ອນ ຖ້ າພວກເຂົ າບີ່ ໄດ້ ຮັ ບຟຣ ແລະ ເບ້ ຍປະກັ ນໄພລາຍເດື ອນ Part B. ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ ອາດຮຽກເກັ ບເບ້ ຍປະກັ ນລາຍເດື ອນ. ອາດມ ການຫັ ກລາຍປ ສ າລັ ບການດ ແລສຸ ຂະພາບ ແລະ ຢາທີ່ ຕ້ ອງສີ່ັ ງໂດຍແພດ, ພ້ ອມການຈີ່ າຍຮີ່ ວມ ແລະ ການປະກັ ນຮີ່ ວມ ເມີ່ື ອທີ່ານເຂ້ົ າເຖິ ງຜົ ນປະໂຫຍດ. ທີ່ານຈະຕ້ ອງໄດ້ ສະໝັ ກໃນ Medicare Part A ແລະ Part B ເພີ່ື ອເຂ້ົ າຮີ່ ວມ ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ.
 • Medicare Part D ຄວາມຄຸ້ ມຄອງຕາມໃບສີ່ັ ງແພດ ຖ້ າທີ່ານເລື ອກຊ
  • Medicare Part D, ທີ່ານຈະຕ້ ອງຈີ່ າຍເບ້ ຍປະກັ ນລາຍເດື ອນທີ່ ແຕກຕີ່າງກັ ນໄປຕາມແຜ ນຂອງທີ່ານ. ກາຫັ ກຄີ່ າທ ານຽມ, ຈີ່ າຍຮີ່ ວມ, ແລະ ປະກັ ນຮີ່ ວມຈະໃຊ້ ໄດ້ ເມີ່ື ອທີ່ານເຂ້ົ າເຖິ ງປະໂຫຍດຂອງທີ່ານ. ທີ່ານອາດ ມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບຄວາມຊີ່ວຍເຫື ຼ ອພິ ເສດ ໂດຍພິ ຈາລະນາຈາກລາຍໄດ້ ຂ້ັ ນຕີ່ າເຊີ່ິ ງຈະຊີ່ວຍຄຸ້ ມຄອງຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍບາ ງສີ່ ວນ. ທີ່ານອາດຕ້ ອງຈີ່ າຍ IRMAA ຖ້ າທີ່ານມ ລາຍໄດ້ ສອງປ ກີ່ ອນຫຼ າຍກວີ່ າ $91,000, ເຊີ່ັ ນດຽວກັ ບ Part B ທີ່ານຕ້ ອງໄດ້ ສະໝັ ກໃນ Part A ແລະ/ຫື B ເພີ່ື ອຊ້ື ແຜນ Part D.
 • ບົ ດລົ ງໂທດຂອງການລົ ງທະບຽນຊ້ າ
  • ທີ່ານອາດຈະຕ້ ອງເສຍຄີ່ າປັ ບໄໝໃນການສະໝັ ກຊັ ກຊ້ າສ າລັ ບ ພາກສີ່ ວນໃດໜີ່ຶ ງຂອງ Medicare, ຖ້ າທີ່ານບີ່ ໄດ້ ລົ ງທະບຽນ ເມີ່ື ອທີ່ານມ ສິ ດ. ຮັ ບການຊີ່ວຍເຫື ຼ ອ ກີ່ ຽວກັ ບການຕັ ດສິ ນໃຈວີ່ າ ຈະລົ ງທະບຽນກັ ບ Medicare ເມີ່ື ອໃດເພີ່ື ອຫ ຼ ກລຽງຄີ່ າທ ານຽມຫຼ ້ າຊ້ າ.

ສຼ່ິ ງທຼ່ີ ກຽວກັ ບ ຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ Medicare ສ ຳລັ ບຄົ ນເຂໍ້ົ ຳເມື ອງແມຼ່ ນຫຍັ ງ?

ຄົ ນເຂ້ົ າເມື ອງທີ່ ສະໝັ ກໃນ Medicare Part A ແລະ B ແມີ່ ນມ ສິ ດເພີ່ື ອເຂ້ົ າຮີ່ ວມ ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ ໃນພ້ື ນທ ີ່ ຂອງຕົ ນ. ແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານ ເປັ ນອ ກທາງເລື ອກໜງໃນການຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ Medicare Part A ແລະ B ຂອງທີ່ານ ແລະ ໂດຍທີ່ົ ວໄປຍັ ງສະເໜ ສີ່ິ ງທີ່ ເປັ ນ Medicare ແບບດ້ັ ງເດ ມ ທີ່ ບີ່ ຄຸ້ ມຄອງເຊີ່ັ ນ ຢາທີ່ ຕ້ ອງສີ່ັ ງໂດຍແພດ, ທັ ນຕະແພດ, ປີ່ິ ນປົ ວຕາ ແລະ ປີ່ິ ນປົ ວຫ .

ແຫ ຼ່ງຂໍ້ ມູ ນ Medicare

Medicare ໄດ້ ໃຫ້ ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນທີ່ ເປັ ນລາຍລັ ກອັ ກສອນຕາມລາຍການໃນຕາຕະລາງຂ້ າງລຸີ່ ມ ໃນພາສາຕີ່ ີ່ໄປນ້ : ພາສາອາຫັ ຼ ບ, ອາເມເນັ ຍ, ກ າປ ເຈຍ, ສະເປນ, ຈ ນ, ຍ ີ່ ປີຸ່ ນ, ຫວຽດນາມ, ເກົ າຫ ຼ , ຣັ ດເຊັ ຍ, ຟາຊ , ເຢຍລະມັ ນ, ເກຮັ ກ, ຝຣີ່ັ ງ, ໄຮຕິ , ອ ຕາລ , ໂປໂລຍ, ໂປຕຸ ເກດ, ຕາກາລອກ, ຮິ ນດ , ມ້ົ ງ, ລາວ, ຊາມົ ວ ແລະ ຕອງກາ. ຮຽນຮ ້ ກີ່ ຽວກັ ບແຕີ່ລະຫົ ວຂ້ ໂດຍຄລິ ກທ link, ເລື ອກພາສາຂອງທີ່ານ, ແລະ ອີ່ ານແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນທີ່ ພິ ມອອກໂດຍ CMS.

ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນ ວິ ທ ການໃຊ້ ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນ
ຮັ ບຄວາມຊີ່ວຍເຫື ຼ ອກີ່ ຽວກັ ບຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍ Medicare ຂອງທີ່ານ ເບີ່ິ ງວີ່ າ ລາຍໄດ້ ຂອງທີ່ານຢ ີ່ ທີ່   ຫື ຼ ຕີ່ າກວີ່ າຂ ດຈ າກັ ດໃນເສ້ັ ນສະແດງໜ້ າທີ່ ສອງ. ຕິ ດຕີ່ ສະຖານະຂອງທີ່ານ Medicaid office ເພີ່ື ອເບີ່ິ ງວີ່ າທີ່ານມ ສິ ດໄດ້ ຮັ ບການຊີ່ວຍເຫື ຼ ອທ າງການເງິ ນຜີ່ ານ MSP ຫື ຼ ບີ່
ການຄຸ້ ມຄອງຂອງ Medicare ທີ່ ກີ່ ຽວກັ ບການປີ່ິ ນປົ ວພະຍາດເບົ າຫວານ ແລະ ການບ ລິ ການ ອີ່ ານເສ້ັ ນສະແດງສະຫຼຸ ບການຄຸ້ ມຄອງຂອງ Medicare ກີ່ ຽວກັ ບພະຍາດເບົ າຫວານໃນໜ້ າທ 6 ຫາ 8 ເພີ່ື ອເບີ່ິ ງພາບລວມໂດຍຫຍ້ ຂອງການບ ລິ ການ ແລະ ການຕອບສະໜອງຢາສ າລັ ບຜ ້ ປີ່ ວຍພະຍາດເ ບົ າຫວານບາງສີ່ ວນທີ່ ຄຸ້ ມຄອງໂດຍ Medicare Part B ແລະ Medicare Part D. ປ້ື ມຄ ີ່ ມື ໄດ້ ໃຫ້ ລາຍລະອຽດກີ່ ຽວກັ ບການຄຸ້ ມຄອ ງຂອງ Medicare ແລະ ລວມໄປເຖິ ງເຄັ ດລັ ບທີ່ ຈະຊີ່ວຍຄວບຄຸ ມພະຍາ ດເບົ າຫວນ
ການບ ລິ ການການປ້ ອງກັ ນແມີ່ ນສີ່ ວນໜີ່ຶ ງຂອ ງການດ ແລສຸ ຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ເລີ່ື ອນເບີ່ິ ງການຄວບຄຸ ມຂອງບ ລິ ການການປ້ ອງກັ ນ ແລະ ຄັ ດເລື ອກຂອງ Medicare Part B ເຊີ່ິ ງຈັ ດລຽງຕາມຕົ ວອັ ກສອນ
ທີ່ານໄດ້ ກວດສອບແຜນປະກັ ນສຸ ຂະພາບ ຂອງທີ່ານເປັ ນລາຍປ ບ ? ອີ່ ານແຜີ່ ນພັ ບສອງໜ້ າກີ່ ຽວກັ ບເວລາທີ່ ທີ່ານ ສາມາດປີ່ ຽນແຜນ Medicare ຂອງທີ່ານ, ທີ່ ຈະປຽບທຽບແຜນທີ່ ມ ໃນຕົ ວທີ່ານ.
Medicare ແມີ່ ນຫຍັ ງ? Medicaid ແມີ່ ນຫຍັ ງ? ອີ່ ານພາບລວມໂດຍຫຍ້ ຂອງ Medicare ການປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງລັ ດຖະບານກາງ ແລະ ໂຄງການຄວາມຊີ່ວຍເຫື ຼ ອທາງດ້ ານການເງິ ນຂ ອງ Medicaid
4 ໂຄງການທີ່ ສາມາດຊີ່ວຍທີ່ານຈີ່ າຍຄີ່ າປີ່ິ ນປົ ວຂ ອງທີ່ານ ອີ່ ານຄ າອະທິ ບາຍກີ່ ຽວກັ ບໂຄງການຂອງລັ ດຖ ະບານກາງ ແລະ ລັ ດທີ່ ສາມາດຊີ່ວຍຄີ່ າໃຊ້ ຈີ່ າຍດ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ ຢາທີ່ ຕ້ ອງສີ່ັ ງໂດຍແພດ ຖ້ າທີ່ານມ ລາຍໄດ້ ເຖິ ງຂ ດຈ າກັ ດ
ປະກັ ນສຸ ຂະພາບເສ ມ ອີ່ ານພາບລວມຂອງແຜນ Medigap ທີ່ ອາດໃຊ້ ໄດ້ ຫາກທີ່ານມ Medicare Part A ແລະ B ແບບດ້ັ ງເດ ມ
ເບີ່ິ ງຢີ່ າງໄວວາ ທີ່ Medicare ແຫຼ ີ່ ງຂ້ ມ ນໂດຍສັ ງເຂບກີ່ ຽວກັ ບການປະກັ ນສຸ ຂະພາບຂອງ Medicare
ແຈ້ ງການສະຫຼຸ ບຂອງ Medicare ສ າລັ ບ Part A (ປະກັ ນໄພໂຮງໝ) ກວດສອບແບບຟອມນ ້ ເມີ່ື ອທີ່ານໄດ້ ຮັ ບແຈ້ ງ ການສະຫຼຸ ບຂອງ Medicare (MSN) ສ າລັ ບການບ ລິ ການທີ່ ເອ້ ນເກັ ບເງິ ນໂດຍ Medicare Part A. ລວມໄປເຖິ ງໝາຍເລກທີ່ ຈະໂທຫາ ຖ້ າວີ່ າ ທີ່ານຕ້ ອງການບ ລິ ການແປພາສາ ແລະ ຂ້ ມ ນກີ່ ຽວກັ ບວິ ທ ການຍີ່ື ນອຸ ທອນ ຖ້ າທີ່ານບີ່ ເຫັ ນດ ກັ ບການຮຽກຮ້ ອງທີ່ ຖື ກປະຕິ ເສດ
ແຈ້ ງການສະຫຼຸ ບຂອງ Medicare ສ າລັ ບ Part B (ປະກັ ນສຸ ຂະພາບ) ກວດສອບແບບຟອມນ້ ເມີ່ື ອທີ່ານໄດ້ ຮັ ບ MSN ສ າລັ ບການບ ລິ ການເອ ້ ນເກັ ບເງິ ນໂດຍ Medicare Part B. ລວມໄປເຖິ ງໝາຍເລກທີ່ ຈະໂທຫາ ຖ້ າວີ່ າທີ່ານຕ້ ອງການບ ລິ ການແປພາສາ ແລະ ຂ້ ມ ນກີ່ ຽວກັ ບວິ ທ ການຍີ່ື ນອຸ ທອນ ຖ້ າທີ່ານບີ່ ເຫັ ນດ ກັ ບການຮຽກຮ້ ອງທີ່ ຖື ກປະຕິ ເສດ
ປົ ກປ້ ອງຈາກ COVID-1-Medicare ຄຸ້ ມຄອງເຖິ ງວັ ກຊ ນ ແຜນວຽກໜີ່ຶ ງໜ້ າພ້ ອມຄ າແນະນ າກີ່ ຽວກັ ບ ສີ່ິ ງທີ່ ທີ່ານຕ້ ອງໃຊ້ ເພີ່ື ອຮັ ບວັ ກຊ ນ COVID-19 ຈາກ Medicare ແລະ ຂ້ ມ ນເພີ່ ມເຕ ມຈາກສ ນຄວບຄຸ ມ ແລະ ປ້ ອງກັ ນໂລກ (CDC) ກີ່ ຽວກັ ບວິ ທ ການປ້ ອງກັ ນ.
ເອົ າບັ ດ Medicare ຂອງທີ່ານມານ າ ເມີ່ື ອທານຮັ ບວັ ກຊ ນ COVID-19 ຂອງທີ່ານ

 

ສະແດງບັ ດ Medicare ສ ແດງ, ສ ຂາວ, ແລະ ສ ຟ້ າຂອງທີ່ານວີ່ າ ມ ລັ ກສະນະແນວໃດ
Medicare ຄຸ້ ມຄອງເຖິ ງວັ ກຊ ນ COVID-19 ອີ່ ານຂ້ ມ ນວີ່ າ Medicare ຄຸ້ ມຄອງວັ ກຊ ນ COVID-19 ແນວໃດ ແລະ ວັ ກຊ ນເຂັ ມກະຕຸ້ ນ
ຈະຮັ ບຄ າຕອບສ າລັ ບຄ າຖາມ Medicare ຂອງທີ່ານໄດ້ ຢ ີ່ ໃສ ອີ່ ານເພີ່ື ອທ າຄວາມເຂ້ົ າໃຈວີ່ າເມີ່ື ອໃດຄວນຕິ ດ ຕີ່ Medicare ແລະ ເມືີ່ ອໃດຄວນຕິ ດຕີ່ SSA, ລວມເຖິ ງ ວິ ທ ລົ ງຊີ່ື ສະໝັ ກໃຊ້ Medicare
Kelly-Blackwell Headshot
(認定シニアアドバイザー®

As a health care professional since 1987, Kelly Blackwell has walked alongside and cared for seniors as they journey through the season of their fourth quarter of life. Blackwell holds a Bachelor of Science in nursing from the University of Northern Colorado, a Master of Science in health care administration from Grand Canyon University, an interprofessional graduate certificate in palliative care from the University of Colorado Anschutz Medical Campus and holds a Certified Senior Advisor® credential from the Society of Certified Senior Advisors.

Blackwell contributes to the University of Colorado-Anschutz blog and has been published in “The Human Touch” distributed by the University of Colorado Center for Bioethics and Humanities. She cowrote “Dying Is” for Pathways Hospice.

A registered nurse, Blackwell understands health insurance choices influence quality of life and are driven by values, goals, and beliefs. She’s passionate about engaging with, educating, and empowering seniors as they navigate the health care system. She’s equipped to lend an experienced, compassionate voice to beneficiaries seeking information about Medicare Advantage Plans.

As a CSA®, Blackwell has access to valuable resources for Medicare beneficiaries. Her work as a bedside nurse and clinical manager has given her the opportunity to see how Medicare rules, regulations, and benefits work when patients need them. With a passion to learn and to make a difference in the lives of seniors, Blackwell supports seniors through Medicare and fourth-quarter life decisions.

ຮຽນຮູ ໍ້ເພ ມເຕີ ມຈຳກແຫ ຼ່ງຂໍ້ ມູ ນຂອງພວກເຮົ ຳ