Źródła Opieki Medycznej dla populacji imigrantów

Fact Checked

Istnieje wiele źródeł i wsparcia dostępnych lokalnie i online, które pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące zakwalifikowanie się do Opieki Medycznej, pokrycia kosztów i sposobu ubiegania się o Opiekę Medyczną. Opieka Medyczna oferuje źródła pisemne w około dwudziestu czterech różnych językach do których można znaleźć linki do tabeli źródeł znajdujących się na końcu tego artykułu. Źródła obejmują różnorodne tematy, począwszy od przeglądu części Opieki Medycznej do pokrycia kosztów szczepionki COVID-19 do tego, z kim należy się skontaktować, aby uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Opieki Medycznej.

Zawsze możesz poprosić o pomoc tłumacza, jeśli masz pytania lub potrzebujesz dostępu do opieki zdrowotnej.

Według Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej programy, które otrzymują federalną pomoc finansową, w tym Pomoc Medyczna i Opieka Medyczna Część A, C, i D muszą zapewniać usługi językowe, takie jak tłumaczenia ustne i pisemne. Centrum Usług Opieki Medycznej i Pomocy Medycznej rozumie, że beneficjenci Opieki Medycznej mają potrzeby komunikacyjne i językowe, które muszą być spełnione, aby mogli otrzymać opiekę wysokiej jakości.

Czy moi rodzice-imigranci lub małżonek-imigrant mogą korzystać z Opieki Medycznej?

Opieka Medyczna jest to federalny program ubezpieczeń zdrowotnych dla obywateli Stanów Zjednoczonych lub stałych rezydentów, którzy ukończyli 65 rok życia, młodszych z określonymi niepełnosprawnościami lub cierpiących na schyłkową niewydolność nerek.

Imigranci mogą korzystać z Opieki Medycznej jeśli spełniają wymogi kwalifikacyjne. Opieki Medyczna jest indywidualnym programem ubezpieczenia zdrowotnego, zatem jeśli tylko ty masz Opiekę Medyczną, małżonek lub rodzic nie może otrzymać tej samej usługi.

Możesz pomóc rodzicom lub współmałżonkowi w rozpoczęciu procesu ustanowienia stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, aby mogli spełnić wymagania dotyczące pobytu w ramach Opieki Medycznej. Aby uzyskać stały legalny pobyt, imigranci potrzebują Zieloną kartę i mogą ubiegać się o nią za pośrednictwem swojej rodzinyzgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Biura Obywatelstwa i Imigracji. Jeśli jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych lub stałym legalnym rezydentem, Twoi rodzice lub małżonek mogą ubiegać się o Zieloną Kartę ze względu na pokrewieństwo z Tobą.

Jeśli spełnione są wszystkie inne wymagania kwalifikacyjne, osoby mogą otrzymać Część A Opieki Medycznej bez składek na podstawie własnych zarobków lub zarobków współmałżonka, rodzica lub dziecka. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat kosztów Opieki Medycznej.

Jakie są warunki na utrzymanie Opieki Medycznej przez imigrantów?

Po spełnieniu przez imigrantów wymogów dotyczących miejsca zamieszkania, kwalifikacja i zapisy odbywają się w taki sam sposób, jak w przypadku innych osób korzystających z Opieki Medycznej. Imigranci muszą wykazać się stałym legalnym pobytem poprzez zamieszkiwanie w Stanach Zjednoczonych przez pięć nieprzerwanych lat przed miesiącem złożenia wniosku o Opiekę Medyczną.

Zielona karta pozwala imigrantom pracować i mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z Amerykańskim prawem imigracyjnym, imigranci mogą ubiegać się o zieloną kartę na różne sposoby, w tym:

 • Poprzez rodzinę
 • Poprzez zatrudnienie
 • Jako specjalny immigrant
 • Dzięki statusowi uchodźcy lub osoby ubiegającej się o azyl
 • Jako ofiara handlu ludźmi lub przestępstwa
 • Jako ofiara przemocy
 • Poprzez rejestr
 • Poprzez inne kategorie

Imigranci muszą wypełnić Formularz I-485, wniosek o rejestrację na pobyt stały lub zmianę statusu pobytu. Sponsor lub osoba składająca petycję może wypełnić formularz w imieniu imigranta.

Oprócz wymogu stałego legalnego pobytu, wymagania dotyczące zakwalifikowania się do Opieki Medycznej obejmują:

Jeśli kwalifikujesz się do Opieki Medycznej z powodu niepełnosprawności, musisz otrzymywać rentę inwalidzką przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kolejowy Zarząd Emerytalny lub jako pracownik rządowy.

Kiedy rozpoczyna się termin na uzyskanie prawa stałego pobytu?

Terminu do spełnienia wymogu pięcioletniego legalnego pobytu stałego w celu uzyskania Opieki Medycznej rozpoczyna się w dniu przyznania statusu stałego rezydenta. Na stronie internetowej Amerykańskiego Biura Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) znajdują się informacje o procesach i procedurach związanych z Zieloną Kartą, które ułatwią Ci złożenie wniosku. Strona oferuje informacje w kilku językach za pośrednictwem Centrum Źródeł Wielojęzycznych.

Jakie rodzaje niepełnosprawności kwalifikują imigrantów do Opieki Medycznej?

Imigranci, którzy mają stały pobyt i są niepełnosprawni w wieku poniżej 65 lat, również mogą kwalifikować się do Opieki Medycznej. W pierwszej kolejności należy spełnić te same wymagania, dla Oświadczenia Dochodu z tytułu niezdolności do pracy w ramach Ubezpieczenia Społecznego, które mają zastosowanie do obywateli, a które są oparte na historii pracy, płaceniu podatków Ubezpieczenia Społecznego od dochodu oraz posiadaniu wystarczającej liczby lat skumulowanych podatków Ubezpieczenia Społecznego, aby uzyskać od 20 do 40 punktów pracy (5 do 10 lat).

Osoby, które nie ukończyły 65 roku życia, mogą kwalifikować się do Opieki Medycznej jeśli otrzymywały miesięczne renty inwalidzkie z Kolejowego Zarządu Emerytalnego z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez co najmniej 24 miesiące.

Istnieje wiele rodzajów upośledzeń, które mogą kwalifikować Cię do otrzymania renty inwalidzkiej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznaje Cię za osobę niepełnosprawną, jeśli nie możesz wykonywać pracy, którą wykonywałeś wcześniej ze względu na stan zdrowia, nie możesz wykonywać innej pracy ze względu na stan zdrowia i oczekuje się, że Twoja niepełnosprawność będzie trwała przez co najmniej 12 miesięcy lub doprowadzi do Twojej śmierci. Zapoznaj się z listą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tutaj. Oprócz innych rodzajów niepełnosprawności do objęcia ubezpieczeniem Opieki Medycznej mogą kwalifikować się osoby, które:

 • Mają stwardnienie zanikowe boczne i otrzymują rentę inwalidzką Oświadczenia Dochodu z tytułu niezdolności do pracy w ramach Ubezpieczenia Społecznego lub z Kolejowego Zarządu emerytalnego.
 • Mają Schyłkową niewydolność nerek i wypełniły wniosek o Opiekę Medyczną. Osoba lub jej współmałżonek muszą przepracować wystarczająco dużo czasu w ramach Ubezpieczenia Społecznego, Kolejowego Zarządu Emerytalnego lub jako pracownik rządowy aby uzyskać prawo do korzyści emerytalnych.

Jakie są koszty Opieki Medycznej dla imigrantów?

Koszty Opieki Medycznej dla imigrantów różnią się w zależności od kilku czynników opisanych tutaj:

 • Historia pracy i płacenie podatków Opieki Medycznej:
  • Aby kwalifikować się do Części A zwolnionej ze składek, dana osoba musi być uprawniona do otrzymywania Opieki Medycznej na podstawie własnych zarobków lub zarobków współmałżonka, rodzica lub dziecka. Pracownik musi mieć określoną liczbę kwartałów ubezpieczenia i złożyć wniosek o przyznanie Korzyści Zabezpieczenia Społecznych lub Kolejowego Zarządu Emerytalnego. Dokładna liczba wymaganych kwartałów ubezpieczenia zależy od tego, czy dana osoba ubiega się o Część A (ubezpieczenie szpitalne) ze względu na wiek, niepełnosprawność czy z powodu schyłkowej niewydolności nerek.
  • Jeśli dana osoba nie kwalifikuje się do Części A zwolnionej ze składek, może ją wykupić, jeśli ma 65 lat lub więcej i jest zapisana do Części B. Miesięczna składka na Część A w 2022 roku wynosi 274$ albo 499$, w zależności od tego, jak długo osoba lub jej współmałżonek pracują i płacą podatki Opieki Medycznej. Jeśli osoba zdecyduje się na zakup Części A, musisz wykupić Część B. Jeśli nie zdecyduje się na zakup Części A, nadal może wykupić Część B.
 • Zapisanie się do Części B:
  • Jeśli osoba zapisze się na część B (ubezpieczenie medyczne), w 2022 roku zapłaci standardową składkę miesięczną w wysokości 170.10$. Poniżej przedstawiono dodatkowe koszty Części B i Części D dla osób o wyższych dochodach.
 • Dochód:
  • Osoba mająca zmodyfikowany, skorygowany dochód brutto wykazany w zeznaniu podatkowym przez Urząd Skarbowy sprzed dwóch lat przekracza pewną kwotę (powyżej 91000$) zapłaci standardową kwotę składki oraz miesięczną kwotę wyrównania zależną od dochodu. Ta dodatkowa kwota dotyczy Opieki Medycznej Część B i Część D (pokrycie na leki na receptę).
  • Osoba mająca dochody i środki finansowe poniżej pewnego progu może otrzymać Pomoc Medyczną w opłaceniu składek na Opiekę Medyczną i innych kosztów zewnętrznych. Osoba może kwalifikować się do Programów Oszczędnościowych Opieki Medycznej takich jak Program Kwalifikowanych Beneficjentów Opieki Medycznej, Program dla beneficjentów o określonych niskich dochodach, lub Kwalifikujący się Program Indywidualny.
  • Pomoc Medyczna może również sprawić, że pokrycie kosztów Opieki Medycznej będzie bardziej przystępne cenowo, płacąc za pewne usługi, których Opieka Medyczna nie pokrywa. Pomoc Medyczna może pokryć część lub całość kosztów aparatów słuchowych, na przykład; Pokryć koszty ponad 100 dni opieki w placówce opiekuńczej, podczas gdy Opieka Medyczna płaci tylko za maksymalnie 100 dni w danym okresie zasiłkowym. Uprawnienia do korzystania z tych programów zależą od dochodów, majątku oraz możliwości korzystania z innych programów oszczędnościowych prowadzonych przez agencje rządowe i organizacje niedochodowe.
 • Ubezpieczenie Uzupełniające Opieki Medycznej (Luka Medyczna):
  • Jeśli osoba zdecyduje się na wykupienie polisy Luki Medycznej, która pomoże pokryć odliczenia, dopłaty i opłaty za współubezpieczenie podczas korzystania z oryginalnej Części A i B Opieki Medycznej będzie płacić miesięczną składkę. Miesięczne składki różnią się w zależności od miejsca zamieszkania, wieku, płci i używania tytoniu. Osoba musi być zapisana do Opieki Medycznej Części A i B, aby zakupić polisę Luki Medycznej, i nie będzie mogła być jednocześnie zapisana do Planu Korzyści Opieki Medycznej.
 • Plan Korzyści Opieki Medycznej:
  • Wszyscy zapisani do Planu Korzyści Opieki Medycznej muszą nadal płacić miesięczne składki na Część A, jeśli nie otrzymują jej za darmo, oraz miesięczne składki na Część B. Plany Korzyści Opieki Medycznej mogą pobierać miesięczną składkę. Mogą obowiązywać roczne odliczenia za opiekę zdrowotną i leki na receptę, a także dopłaty i współubezpieczenia w przypadku korzystania korzyści. Aby przystąpić do Planu Korzyści Opieki Medycznej należy być zapisanym do Opieki Medycznej Część A i B.
 • Pokrycie kosztów leków na receptę z Części D Opieki Medycznej:
  • Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z Części D Opieki Medycznej, płacisz miesięczną składkę, która różni się w zależności od planu. Podczas korzystania z korzyści obowiązują opłaty za udział własny, dopłaty i koasekurację. Na podstawie niskiego dochodu możesz kwalifikować się do dodatkowej pomocy, która pomoże pokryć część kosztów. Podobnie jak w przypadku Części B, możesz być zmuszony do zapłacenia miesięcznej kwoty wyrównania zależną od dochodu, jeśli twój dochód dwa lata temu wynosił ponad 91000$. Aby wykupić plan z Części D, musisz być zapisany do Części A i/lub B.
 • Kary za opóźnioną rejestrację
  • Możesz ponieść kary za późne zapisanie się do którejkolwiek z części Opieki Medycznej jeśli nie zapiszesz się, kiedy jesteś uprawniony. Uzyskaj pomoc przy podejmowaniu decyzji o tym, kiedy zapisać się do Opieki Medycznej, aby uniknąć opłat za zwłokę.

Jakie są korzyści dla imigrantów w ramach programu Opieki Medycznej?

Imigranci, którzy są zapisani na Opiekę Medyczną Część A i B, mają prawo do przystąpienia do Planu Korzyści Opieki Medycznej dostępnego w ich okolicy. Plany Korzyści Opieki Medycznej są zastępczym sposobem na uzyskanie korzyści Opieki Medycznej Część A i B i zazwyczaj oferują również korzyści, które Oryginalna Opieka Medyczna nie pokrywa, takie jak leki na receptę, korzyści dentystyczne, wzrokowe i słuchowe.

Źródła informacji o Opieki Medycznej

Opieka Medyczna udostępnia źrodła pisemne, które są wymienione w poniższej tabeli w następujących językach: arabski, armeński, kambodżański, hiszpański, chiński, japoński, wietnamski, koreański, rosyjski, perski, niemiecki, grecki, francuski, kreolski, haitański, włoski, polski, portugalski, tagalski, hinduski, hmong, laotański, samoański i tongański. Aby uzyskać informacje na każdy z tematów, kliknij ten link, wybierz język i zapoznaj się z materiałem opublikowanym przez System Zarządzania Treściami.

Źródło Jak korzystać z tego źródła
Uzyskaj pomoc w zakresie kosztów Opieki Medycznej Sprawdź, czy twój dochód jest równy lub niższy od limitów podanych w tabeli na stronie drugiej. Skontaktuj się ze stanowym biurem Pomocy Medycznej aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do pomocy finansowej w ramach Programów Oszczędnościowych Opieki Medycznej.
Usługi profilaktyczne w ramach Opieki Medycznej Przejrzyj zakres usług profilaktycznych i badań przesiewowych w Części B Opieki Medycznej, który jest ułożony alfabetycznie.
Czy dokonałeś corocznego przeglądu planu Opieki Medycznej? Przeczytaj dwustronicową broszurę o tym, kiedy możesz zmienić swój plan Opieki Medycznej, gdzie porównać plany dostępne w Twojej okolicy i do kogo zwrócić się o pomoc.
Czym jest Opieka Medyczna? Czym jest Pomoc Medyczna? Przeczytaj skrócony opis federalnego ubezpieczenia zdrowotnego Opieki Medycznej oraz programów dotyczący finansowej Pomocy Medycznej.
4 programy, które mogą pomóc w spłacie Koszty leczenia Przeczytaj wyjaśnienie programów federalnych i stanowych, które mogą pomóc w pokryciu kosztów opieki zdrowotnej i leków na receptę, jeśli masz ograniczenia dochodowe.
Ubezpieczenie uzupełniające Opieki Medycznej Przeczytaj to zestawienie planów Luki Medycznej, które mogą być dostępne dla Ciebie, jeśli posiadasz oryginalną Opiekę Medyczną Część A i B.
Szybkie zapoznanie się z Opieką Medyczną Podstawowe informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym Opieki Medycznej oraz informacje o tym, jak uzyskać pomoc potrzebną do podejmowania decyzji dotyczących korzyści Opieki Medycznej.
Skrócona informacja Opieki Medycznej dla części A (ubezpieczenie szpitalne) Zapoznaj się z tym formularzem, gdy otrzymasz Uwagi Opieki Medycznej za usługi rozliczane przez Opiekę Medyczną Część A. Zawiera również numer, pod który należy zadzwonić, jeśli potrzebujesz usług tłumacza oraz informacje o tym, jak złożyć odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z odrzuconym roszczeniem.
Skrócona informacja o Opieki Medycznej dla części B (ubezpieczenie medyczne) Zapoznaj się z tym formularzem, gdy otrzymasz Uwagi Opieki Medycznej za usługi rozliczane przez Opiekę Medyczną Część B. Zawiera również numer, pod który należy zadzwonić, jeśli potrzebujesz usług tłumacza oraz informacje o tym, jak złożyć odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z odrzuconym roszczeniem.
Zabezpiecz się przed COVID-19 – Opieka Medyczna pokrywa koszty szczepionki Jednostronicowy arkusz z instrukcjami na temat tego, co jest potrzebne, aby otrzymać szczepionkę COVID-19 przez Opiekę Medyczną oraz więcej informacji z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom o tym jak pozostać chroniony.
Zabierz ze sobą kartę Opieki Medycznej podczas otrzymywania szczepionki COVID 19. Pokazuje jak wygląda Twoja czerwona, biała i niebieska karta Opieki Medycznej.
Opieka Medyczna pokrywa koszty szczepionki COVID-19 Przeczytaj informacje o tym, jak Opieka Medyczna pokrywa koszty szczepionki COVID-19 i dodatkowe wzmacniające dawki.
Gdzie można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Opieki Medycznej Przeczytaj, aby zrozumieć, kiedy należy skontaktować się z zarządem Opieki Medycznej i kiedy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczenia Społecznego, w tym jak zapisać się do Opieki Medycznej.
Kelly-Blackwell Headshot
Certyfikowany Starszy Doradca®

As a health care professional since 1987, Kelly Blackwell has walked alongside and cared for seniors as they journey through the season of their fourth quarter of life. Blackwell holds a Bachelor of Science in nursing from the University of Northern Colorado, a Master of Science in health care administration from Grand Canyon University, an interprofessional graduate certificate in palliative care from the University of Colorado Anschutz Medical Campus and holds a Certified Senior Advisor® credential from the Society of Certified Senior Advisors.

Blackwell contributes to the University of Colorado-Anschutz blog and has been published in “The Human Touch” distributed by the University of Colorado Center for Bioethics and Humanities. She cowrote “Dying Is” for Pathways Hospice.

A registered nurse, Blackwell understands health insurance choices influence quality of life and are driven by values, goals, and beliefs. She’s passionate about engaging with, educating, and empowering seniors as they navigate the health care system. She’s equipped to lend an experienced, compassionate voice to beneficiaries seeking information about Medicare Advantage Plans.

As a CSA®, Blackwell has access to valuable resources for Medicare beneficiaries. Her work as a bedside nurse and clinical manager has given her the opportunity to see how Medicare rules, regulations, and benefits work when patients need them. With a passion to learn and to make a difference in the lives of seniors, Blackwell supports seniors through Medicare and fourth-quarter life decisions.

Dowiedz się więcej z naszych źródeł